Zakup betoniarek na budowę szpitala i liceum w Mampikony (Madagaskar)

ZAKUP BETONIAREK

LICZBA PROJEKTU: 2 BETONIARKI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 39/2023

Prze­ka­za­li­śmy 4810 euro na zakup 2 beto­nia­rek z sil­ni­kiem spa­li­no­wym. Jed­na beto­niar­ka jest mniej­sza: o pojem­no­ści 180 litrów. Dru­ga jest więk­sza — o pojem­no­ści 350 litrów. Beto­niar­ki bar­dzo przy­da­dzą się do naj­bliż­szych prac przy budo­wie szpi­ta­la i klas szkol­nych dla miej­sco­we­go liceum.

Na zdję­ciu budo­wa szpi­ta­la w Mampikony:

Zakup betoniarek na budowę szpitala i liceum w Mampikony (Madagaskar)