fbpx

Obora w Subuki (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 4000 do­la­rów na obo­rę dla Sub­u­ki. Lo­kal­na ma­ła far­ma za­pew­nia wa­rzy­wa i owo­ce dla przed­szko­la i szko­ły pod­sta­wo­wej dla 150 dzie­ci. Te­raz zo­sta­nie po­więk­szo­na o obo­rę dla krów, źró­dło mle­ka i mię­sa.

Mi­sja w Sub­u­ki zo­sta­ła utwo­rzo­na w 2013 ro­ku. Mi­sja pro­wa­dzi przed­szko­le i szko­łę pod­sta­wo­wą — dwie kla­sy przed­szkol­ne i czte­ry kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej. Obec­nie szko­ła li­czy 150 dzie­ci. Po­sia­da­ne rpzez mi­sję 3 ha zi­mi zo­sta­ły prze­zna­czo­ne na szko­łę, na­to­miast 5 ha na go­spo­dar­stwo. Co ro­ku sio­stry w ca­ło­ści wy­ko­rzy­stu­ją po­le: sa­dzą ku­ku­ry­dzę, słod­kie ziem­nia­ki, fa­so­lę, mar­chew, ce­bu­lę i in­ne wa­rzy­wa. Ma­jąc swo­je wa­rzy­wa i owo­ce (ba­na­ny, awo­ka­do), nie ku­pu­ją czę­sto już na lo­kal­nym ryn­ku, ale ma­ją swo­je dla dzie­ci i wspól­no­ty.

Far­ma mia­ła krów, któ­re by­ły ho­do­wa­ne tyl­ko pod za­da­sze­niem. Obo­ra spra­wi, że zwie­rzę­ta bę­dą mia­ły lep­sze, bar­dziej hi­gie­nicz­ne i zdro­we wa­run­ki ży­cia.

Obora w Subuki (Kenia)

Print Friendly, PDF & Email