Obora w Subuki (Kenia)

OBORA PRZYSZKOLNA

LICZBA PROJEKTU: 150 UCZNIÓW

MIEJSCE: SUBUKI, KENIA

NR PROJEKTU: 40/2019

Prze­ka­za­li­śmy 4000 dola­rów na obo­rę dla Sub­u­ki. Lokal­na mała far­ma zapew­nia warzy­wa i owo­ce dla przed­szko­la i szko­ły pod­sta­wo­wej dla 150 dzie­ci. Teraz zosta­nie powięk­szo­na o obo­rę dla krów, źró­dło mle­ka i mięsa.

Misja w Sub­u­ki zosta­ła utwo­rzo­na w 2013 roku. Misja pro­wa­dzi przed­szko­le i szko­łę pod­sta­wo­wą — dwie kla­sy przed­szkol­ne i czte­ry kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej. Obec­nie szko­ła liczy 150 dzie­ci. Posia­da­ne rpzez misję 3 ha zimi zosta­ły prze­zna­czo­ne na szko­łę, nato­miast 5 ha na gospo­dar­stwo. Co roku sio­stry w cało­ści wyko­rzy­stu­ją pole: sadzą kuku­ry­dzę, słod­kie ziem­nia­ki, faso­lę, mar­chew, cebu­lę i inne warzy­wa. Mając swo­je warzy­wa i owo­ce (bana­ny, awo­ka­do), nie kupu­ją czę­sto już na lokal­nym ryn­ku, ale mają swo­je dla dzie­ci i wspólnoty.

Far­ma mia­ła krów, któ­re były hodo­wa­ne tyl­ko pod zada­sze­niem. Obo­ra spra­wi, że zwie­rzę­ta będą mia­ły lep­sze, bar­dziej higie­nicz­ne i zdro­we warun­ki życia.

Obora w Subuki (Kenia)