Energia fotowoltaiczna dla przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

SOLARY DLA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 200 BADAŃ DZIENNIE

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 39/2022

Prze­ka­za­li­śmy 10 000 zł na insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną dla przy­chod­ni w Kame­ru­nie, któ­rej funk­cjo­no­wa­nie wspie­ra­my. Poło­wę pacjen­tów ośrod­ka sta­no­wią uchodź­cy z Repu­bli­ki Środ­ko­wo­afry­kań­skiej. Wobec kry­zy­su finan­so­we­go w roku 2022 przy­chod­ni nie stać na pali­wo do agre­ga­tu prą­do­twór­cze­go. Dodat­ko­wo insta­la­cję elek­trycz­ną znisz­czy­ły gwał­tow­ne burze. Brak prą­du utrud­niał pra­ce labo­ra­to­rium, w któ­rym wyko­nu­je się oko­ło 200 badań dzien­nie. Unie­moż­li­wiał też wyko­ny­wa­nie echo­gra­fii kobie­tom w cią­ży (oko­ło 400 mie­sięcz­nie), co zwięk­sza­ło ryzy­ko kom­pli­ka­cji poro­do­wych. Bez prą­du i lodó­wek nisz­cza­ły szcze­pion­ki, insu­li­na i odczynniki.

Infla­cja, nara­sta­ją­ca bie­da lud­no­ści a tak­że wzrost cen leków i mate­ria­łów medycz­nych unie­moż­li­wiał samo­dziel­ne usu­nię­cie skut­ków awa­rii. Nie­zbęd­na była pomoc w insta­la­cji solarów.

Energia fotowoltaiczna dla przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)
Energia fotowoltaiczna dla przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)