Podręczniki dla uczniów ze szkoły w Andilambe i Mampikony (Madagaskar)

PODRĘCZNIKI DO FRANCUSKIEGO

LICZBA PROJEKTU: 3500 ZŁ OD UCZNIÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 44/2022

Prze­ka­za­li­śmy 7000 zł na pomoc w zaku­pie pod­ręcz­ni­ków do języ­ka fran­cu­skie­go dla uczniów ze szko­ły w Andi­lam­be i Mampikony.

Bar­dzo waż­nym aspek­tem tego pro­jek­tu jest, że poło­wa prze­ka­za­nych środ­ków zosta­ła zebra­na przez uczniów z Klucz­bor­ka. Zor­ga­ni­zo­wa­li oni pro­jekt Ren­dez-vous z fran­cu­skim, któ­ry obej­mo­wał zbiór­kę pie­nię­dzy, pokaz fil­mo­wy, warsz­ta­ty i wysta­wę w Spo­łecz­nym Liceum STO w Kluczborku.

Edu­ka­cja jest prio­ry­te­tem i od wie­lu lat w regio­nie Mam­pi­ko­ny wspie­ra­my licz­ne szko­ły, mają­ce na celu zapew­nić dzie­ciom i mło­dzie­ży wie­dzę i lep­szą przy­szłość. Naucza­nie rów­nież dostę­pu do ksią­żek, a ten w regio­nie jest nie­ste­ty bar­dzo ogra­ni­czo­ny ze wzglę­du na wyso­kie kosz­ty pod­ręcz­ni­ków. Mając na celu polep­sze­nie jako­ści naucza­nia języ­ka fran­cu­skie­go, któ­ry jest bazą tam­tej­szej edu­ka­cji, prze­ka­za­li­śmy środ­ki na pomoc w zaku­pie potrzeb­nych dla uczniów: pod­ręcz­ni­ków, słow­ni­ków  i pomo­cy dydak­tycz­nych w tym języku.

Zaku­pio­no 680 sztuk pod­ręcz­ni­ków oraz ksią­żek do nauki francuskiego:

Podręczniki dla uczniów ze szkoły w Andilambe i Mampikony (Madagaskar)
Podręczniki dla uczniów ze szkoły w Andilambe i Mampikony (Madagaskar)
Podręczniki dla uczniów ze szkoły w Andilambe i Mampikony (Madagaskar)