Opłacenie kosztów transportu ziemi przy budowie w Mampikony (Madagaskar)

TRANSPORT ZIEMI

LICZBA PROJEKTU: 100 KURSÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 40/2023

Prze­ka­za­li­śmy 8000 zło­tych na pomoc w pokry­ciu kosz­tów trans­por­tu 500 m² (oko­ło 100 kur­sów) zie­mi i gru­zu pozo­sta­łych po budo­wie szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny. Cena jed­ne­go kur­su to ok 80 zł i obej­mu­je: wyna­gro­dze­nie dla kie­row­cy, trzech osób do zała­do­wa­nia i roz­ła­do­wa­nia cię­ża­rów­ki oraz pali­wo. Trans­por­to­wa­ne mate­ria­ły zosta­ną jed­no­cze­śnie wyko­rzy­sta­ne do utwar­dze­nia dro­gi pro­wa­dzą­cej do szpitala.

Na zdję­ciu budo­wa szpi­ta­la w Mampikony:

Opłacenie kosztów transportu ziemi przy budowie w Mampikony (Madagaskar)