fbpx

Kompleks sanitarny dla szkoły w Diego Soarez (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 7100 eu­ro na po­wsta­nie kom­plek­su sa­ni­tar­ne­go dla szko­ły w Die­go So­arez. Szko­ła dla 200 uczniów z naj­uboż­szych ro­dzin po­wsta­ła kil­ka lat te­mu w nie­uży­wa­nych do­tych­czas sal­kach pa­ra­fial­nych miej­sco­wej mi­sji. Ucznio­wie nie mie­li w szko­le do­stę­pu do wo­dy i to­a­let. Pro­jekt za­kła­da bu­do­wę kom­plek­su sa­ni­tar­ne­go z 4 to­a­le­ta­mi.

Kompleks sanitarny dla szkoły w Diego Soarez (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email