Kompleks sanitarny dla szkoły w Diego Soarez (Madagaskar)

SANITARIATY DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 200 UCZNIÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 41/2019

Prze­ka­za­li­śmy 7100 euro na powsta­nie kom­plek­su sani­tar­ne­go dla szko­ły w Die­go Soarez. Szko­ła dla 200 uczniów z naj­uboż­szych rodzin powsta­ła kil­ka lat temu w nie­uży­wa­nych dotych­czas sal­kach para­fial­nych miej­sco­wej misji. Ucznio­wie nie mie­li w szko­le dostę­pu do wody i toa­let. Pro­jekt zakła­da budo­wę kom­plek­su sani­tar­ne­go z 4 toaletami.