Zamiast karabinów – do szkoły (RŚA)

SZKOŁA MUZYCZNA

LICZBA PROJEKTU: 107 OKIEN

MIEJSCE: BOUAR, RŚA

NR PROJEKTU: 40/2020

Prze­ka­za­li­śmy 204 555 zł do Repu­bli­ki Środ­ko­wo­afry­kań­skiej na wykoń­cze­nie szko­ły muzycz­nej w Bouar.

Myśmy się wszy­scy bali – mówi br. Bene­dykt Pącz­ka, kapu­cyn, zało­ży­ciel pierw­szej i jedy­nej szko­ły muzycz­nej w RŚA. Wspo­mi­na sty­czeń roku 2014, kie­dy rebe­lian­ci przy­szli do ich misji – roz­kra­dli wszyst­ko. We wsi spa­li­li oko­ło tysią­ca domów. 60 osób zginęło.

Woj­na nisz­czy­ła Repu­bli­kę Środ­ko­wo­afry­kań­ską przez ostat­nie kil­ka lat. Bru­tal­na i okrut­na, nawet jak na warun­ki afry­kań­skie. Nie ode­szła ot tak. Zosta­wi­ła zruj­no­wa­ny kraj, w któ­rym pro­dukt kra­jo­wy spadł nie­mal dwu­krot­nie w cią­gu paru lat. Przede wszyst­kim jed­nak zosta­wi­ła oka­le­czo­nych prze­mo­cą ludzi, żyją­cych w stra­chu przed prze­śla­do­wa­nia­mi i mor­da­mi, któ­re wciąż się zdarzają.

Set­ki tysię­cy uchodź­ców, trud­ne do osza­co­wa­nia dzie­siąt­ki tysię­cy zabi­tych. Głód, puste pola. Dzie­ci tysią­ca­mi zmu­sza­ne do zabi­ja­nia. Co dru­gie dziec­ko w tym kra­ju albo musi pra­co­wać, by prze­żyć, albo poszło do rebe­lian­tów. Zamknię­te szpi­ta­le i ośrod­ki zdro­wia, podob­nie jak więk­szość szkół. Te rany będą się leczyć długo.

African Music School

Dzie­ci muszą cho­dzić do szko­ły, muszą mieć szan­se na nor­mal­ne życie. Ina­czej, z bra­ku per­spek­tyw, wchło­nie ich rebe­lia. Stąd powstał pro­jekt szko­ły muzycz­nej. W miej­sco­wość Bouar od 2016 r. brat Bene­dykt Pącz­ka pro­wa­dzi Afri­can Music Scho­ol. Szko­ła już funk­cjo­nu­je. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w budyn­kach klasz­tor­nych oraz w zaim­pro­wi­zo­wa­nych kla­sach bam­bu­so­wych. Aktu­al­nie uczy się 100 dzie­ci. Gra­ją na: pia­ni­nie, per­ku­sji, trąb­ce, sak­so­fo­nie, gita­rze, uczą się śpie­wu i teo­rii muzy­ki. Mogą roz­wi­jać talen­ty, dosta­ją wykształ­ce­nie, szan­sę na pra­cę w przy­szło­ści. W nowym cen­trum edu­ka­cyj­nym będzie mogło się uczyć 500 dzieci! 

Dosta­ją też codzien­nie cie­płe posił­ki. Do szko­ły cho­dzą dzie­ci, któ­re w domu jedzą raz na dwa dni. A rebe­lian­ci kar­mią – cza­sem mło­dzi ludzie są zmu­sza­ni, by do nich się dołą­czyć, a cza­sem sami dołą­cza­ją, by po pro­stu mieć co jeść.

African Music School

Stan budo­wy na 20 paź­dzier­ni­ka 2020 r.

Nowa szko­ła już się budu­je. Będzie skła­da­ła się z 10 klas. Będzie to solid­ny kom­pleks, przy­sto­so­wa­ny do nauki muzy­ki. Kupio­no teren, wybu­do­wa­no mury, któ­re zabez­pie­cza­ją teren przed kra­dzie­ża­mi. We wrze­śniu roz­po­czę­to budo­wę pierw­szych trzech klas lek­cyj­nych, któ­re powin­ny zostać odda­ne do użyt­ko­wa­nia do koń­ca br. Naszym zada­niem jest zebra­nie środ­ków na wsta­wie­nie okien i drzwi oraz pokry­cie budyn­ków dachem.

African Music School

W budo­wę szko­ły zaan­ga­żo­wa­na jest cała lokal­na spo­łecz­ność. To rodzi­ce nale­ga­li na budo­wę nowej szkoły.

African Music School

Ucznio­wie Afri­can Music School

Pro­jekt Afri­can Music Scho­ol jest reali­zo­wa­ny wspól­nie z Fun­da­cją Akeda.

African Music School

Uczen­ni­ca Afri­can Music School