Studnia głębinowa przy ośrodku zdrowia w Madingring (Kamerun)

STUDNIA DLA PORODÓWKI

LICZBA PROJEKTU: 6100 EURO

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 40/2022

Prze­ka­za­li­śmy 6100 euro na budo­wę stud­ni przy nowo wybu­do­wa­nej poro­dów­ce w Kame­ru­nie. W stycz­niu 2023 r. ośro­dek przyj­mie pierw­szych pacjen­tów. Na tere­nie ośrod­ka bra­ku­je jesz­cze wody – trze­ba wyko­pać stud­nię głę­bi­no­wą. Naj­tań­sza fir­ma zaj­mu­ją­ca się kopa­niem stud­ni głę­bi­no­wych na tere­nie Kame­ru­nu prze­wi­du­je kosz­to­rys się­ga­ją­cy 4.000.000 fcfa czy­li 6.100 € (na tę sumę skła­da się trans­port sprzę­tu do kopa­nia, wywiert, zaista­lo­wa­nie rur oraz pom­py ręcz­nej lub noż­nej, wykoń­cze­nie wylew­ką betonową). 

Goto­wa stud­nia w Madingring:

Studnia głębinowa przy ośrodku zdrowia w Madingring (Kamerun)
Studnia głębinowa przy ośrodku zdrowia w Madingring (Kamerun)
Studnia głębinowa przy ośrodku zdrowia w Madingring (Kamerun)
Studnia głębinowa przy ośrodku zdrowia w Madingring (Kamerun)