Panele solarne i aptekę dla przychodni lekarskiej w Kinszasie (DR Konga)

WSPARCIE KLINIKI

LICZBA PROJEKTU: 15 750 USD

MIEJSCE: DR KONGA

NR PROJEKTU: 45/2022

Prze­ka­za­li­śmy 15 750 USD na wspar­cie przy­chod­ni medycz­nej Cen­tre Medi­cal & Mater­ni­te „Tshan­ku Jean­ne”. Celem kolej­ne­go pro­jek­tu na rzecz tego ośrod­ka jest zapew­nie­nie mu sta­łe­go oświe­tle­nia, przy pomo­cy pane­li solar­nych a tak­że adap­ta­cja i wypo­sa­że­nie sali prze­zna­czo­nej na aptekę.

Przy­chod­nia już dzia­ła i przyj­mu­je pacjen­tów w zakre­sie cho­rób naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych: mala­ria, dur brzusz­ny. Przyj­mu­je tak­że kobie­ty cię­żar­ne do poro­dów. Jed­nak, alby móc prze­pro­wa­dzać ope­ra­cje, potrze­bu­je sta­łe­go dostę­pu do elek­trycz­no­ści. Przy­chod­nia posia­da leka­rzy o odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cjach do pro­wa­dze­nia ope­ra­cji chirurgicznych.

Przy­chod­nia obec­nie słu­ży­ły całej gmi­nie Kim­ban­se­ke w sto­li­cy Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ki Kon­ga, Kin­sza­sy. Kim­ban­se­ke to gmi­na na tere­nie któ­rej żyje oko­ło 900 tysię­cy miesz­kań­ców (w całej sto­li­cy miesz­ka ponad 17 mln miesz­kań­ców). W całej dziel­ni­cy Ngam­pa­ni (część gmi­ny Kim­ban­se­ke) miesz­ka 25 tysię­cy osób i nie ma przy­chod­ni. Naj­bliż­sze są odda­lo­ne o wie­le kilo­me­trów od dzielnicy.

W Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ce Kon­ga nie ma spo­łecz­nej służ­by zdro­wia. W prak­ty­ce lecze­nie odby­wa się tak, że pacjent pła­ci za usłu­gi lekar­skie i za leki. Przy­chod­nia sta­no­wi bazę lekar­ską, z któ­rej sko­rzy­sta­ją wykwa­li­fi­ko­wa­ni leka­rze i pacjen­ci z całe­go powiatu.

Wła­sna insta­la­cja pozwo­li unie­za­leż­nić się od prą­du miej­skie­go, któ­ry jest dostar­cza­ny 3–4 dni w tygo­dniu. Zda­rza się, że nawet w dniach, kie­dy jest prąd, wystę­pu­ją prze­rwy w jego dosta­wie. Wła­sna insta­la­cja elek­trycz­na pozwo­li przy­chod­ni funk­cjo­no­wać bez obaw o prze­rwy w jego dosta­wie, zwłasz­cza w sytu­acji pro­wa­dze­nia dłu­gich ope­ra­cji chirurgicznych. 

Panele solarne i aptekę dla przychodni lekarskiej w Kinszasie (DR Konga)