Zakup komputerów dla szkoły w Abong Mbang (Kamerun)

KOMPUTERY DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 10 KOMPUTERÓW

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 42/2022

Prze­ka­za­li­śmy 2500 euro na zakup lap­to­pów dla uczniów Szko­ły Aloys w Abong Mbang, któ­ra ist­nie­je od 1947 roku. Poziom naucza­nia w szko­le jest bar­dzo wyso­ki. Pla­ców­ka cie­szy się wiel­ką popu­lar­no­ścią i zaufa­niem rodzi­ców. Ostat­nia kla­sę (szó­stą) zda­ło z roku 2021 100% uczniów.

Aby sta­le pod­no­sić poziom naucza­nia, koniecz­no­ścią oka­za­ło się utwo­rze­nie pro­wi­zo­rycz­nej kla­sy kom­pu­te­ro­wej. Szko­ła posia­da­ła kil­ka uży­wa­nych kom­pu­te­rów. Nie­ste­ty, z cza­sem już prze­sta­ły nada­wać się do użyt­ku. W roku szkol­nym 2022 rodzi­ce zaofe­ro­wa­li zakup 3 kom­pu­te­rów. Jest to bar­dzo zni­ko­ma licz­ba na 40 ‑45 oso­bo­we kla­sy. Stad pro­jekt zaku­pu 10 laptopów. 

Zakup komputerów dla szkoły w Abong Mbang (Kamerun)
Zakup komputerów dla szkoły w Abong Mbang (Kamerun)