Prąd dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

PRĄD DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 7 SŁUPÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 41/2023

Zre­ali­zo­wa­li­śmy pro­jekt insta­la­cji elek­trycz­nej na tere­nie budu­ją­ce­go się szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny za 4437 euro.

Pro­jekt jest kon­ty­nu­acją wcze­śniej­sze­go sfi­nan­so­wa­ne­go przez Pol­ska Fun­da­cję dla Afry­ki pro­jek­tu, dzię­ki któ­re­mu dopro­wa­dzo­no już ener­gię elek­trycz­ną na teren szpi­ta­la do głów­ne­go licz­ni­ka. Ten pro­jekt miał na celu roz­pro­wa­dze­nie linii elek­trycz­nej do wszyst­kich budyn­ków znaj­du­ją­cych się na tere­nie szpi­ta­la (OIOM, blok ope­ra­cyj­ny, kuch­nia, budy­nek tech­nicz­ny, kost­ni­ca). Do tego celu zaku­pi­li­śmy, prze­trans­por­to­wa­li­śmy i zain­sta­lo­wa­li­śmy sie­dem słu­pów ener­ge­tycz­nych z całym nie­zbęd­nym ich okablowaniem.

Prąd dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Prąd dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)