Akty urodzenia dla 1000 dzieci z rejonu kopalni złota w Geita (Tanzania)

AKTY URODZEŃ

LICZBA PROJEKTU: 1000 DZIECI

MIEJSCE: GEITA, TANZANIA

NR PROJEKTU: 41/2021

Prze­ka­za­li­śmy 25 000 zł na wyro­bie­nie aktów uro­dze­nia dla dzie­ci z kopal­ni zło­ta z regio­nu Geita.

W mie­ście Geita znaj­du­je się naj­więk­sza kopal­nia w kra­ju, a w pro­mie­niu 150 km od niej powsta­ją lokal­ne kopal­nie, nie­le­gal­ne, typu pol­skie bie­da­szy­by. Ludzie osie­dla­ją się wokół tych kopalń w pro­wi­zo­rycz­nych warun­kach, co skut­ku­je wie­lo­ma problemami.

Bywa, że i dzie­ci pra­cu­ją – noszą pia­sek, wypłu­ku­ją zło­to, mie­sza­jąc je ręcz­nie z rtę­cią czy wcho­dzą do wąskich szy­bów. Dziew­czyn­ki roz­tłu­ku­ją kamie­nie na żwir.

Według tan­zań­skie­go pra­wa, każ­de dziec­ko do 5. roku życia otrzy­mu­je bez­płat­nie akt uro­dze­nia. Powy­żej tego wie­ku rodzic lub opie­kun musi już wnieść opła­tę. W wyni­ku zanie­dbań oraz bie­dy oko­ło 10 tysię­cy dzie­ci w regio­nie Geita nie ma aktów uro­dzeń. Dzie­ci te nie mogą pójść do szko­ły, otrzy­mać ubez­pie­cze­nia, wyro­bić dowo­du oso­bi­ste­go czy otrzy­mać zatrud­nie­nia. Do szko­ły moż­na dziec­ko zapi­sać jedy­nie do 9. roku życia, więc czas na wyro­bie­nie aktów uro­dze­nia nie jest nieograniczony.

W regio­nie Magan­zo-Bukom­be we współ­pra­cy z tan­zań­ską opie­ką spo­łecz­ną oraz poza­rzą­do­wą orga­ni­za­cją „New Light Chil­dren Cen­ter Orga­ni­za­tion” już 115 dzie­ciom zała­twio­no akty uro­dze­nia. Ten pro­jekt sku­pia się na tym, by kolej­ne 1000 dzie­ci je otrzymało.

Akty urodzenia dla 1000 dzieci z rejonu kopalni złota w Geita (Tanzania)

Nie­któ­re z 2000 dzie­ci obję­tych pro­jek­tem ze wsi w oko­li­cach kopal­ni złota:

Akty urodzenia dla 1000 dzieci z rejonu kopalni złota w Geita (Tanzania)
Akty urodzenia dla 1000 dzieci z rejonu kopalni złota w Geita (Tanzania)