Centrum edukacyjne w Tandale (Tanzania)

CENTRUM EDUKACYJNE

LICZBA PROJEKTU: 39 600 EURO

MIEJSCE: TANDALE, TANZANIA

NR PROJEKTU: 42/2021

Prze­ka­za­li­śmy 39 600 euro na remont i wypo­sa­że­nie cen­trum edu­ka­cyj­ne­go w Tan­da­le nie­opo­dal Dar es Saalam. To rejon slum­sów, w któ­rym ponad 90 proc. rodzin żyje za mniej niż 50 dola­rów za mie­siąc. Region jest szcze­gól­nie nara­żo­ny na pato­lo­gie: prze­stęp­czość, pro­sty­tu­cję, pra­ce dzie­ci, han­del nar­ko­ty­ka­mi. Aby temu zapo­biec, we współ­pra­cy z Sisters of Our Lady of Afri­ca stwo­rzo­no już sys­tem opie­ki, A następ­nie zbu­do­wa­no szko­łę kra­wiec­ką dla mło­dych kobiet. Kolej­nym pomy­słem jest stwo­rze­nie cen­trum edu­ka­cyj­ne­go, w któ­rym naucza­no by zawo­dów: elek­try­ka, sto­la­rza, spa­wa­cza. W dziel­ni­cy ist­nie­ją dwa sta­re nie­uży­wa­ne budyn­ki, któ­rych remont wystar­czył­by do powsta­nia takie­go cen­trum. Następ­nie trze­ba będzie je wypo­sa­żyć w narzę­dzia i maszy­ny do nauki zawo­du. W pra­ce remon­to­we będą zaan­ga­żo­wa­ni mło­dzi ludzie – przy­szli ucznio­wie tej szkoły.

Centrum edukacyjne w Tandale (Tanzania)