Zakup ziemi pod budowę żłobka dla ubogich dzieci i sierot w Bafoussam (Kamerun)

ZIEMIA POD ŻŁOBEK

LICZBA PROJEKTU: 100 DZIECI

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 41/2022

Prze­ka­za­li­śmy 377 tysię­cy zło­tych na zakup zie­mi oraz jej ogro­dze­nie pod budo­wę żłob­ka dla oko­ło 100 dzie­ci. Będzie to pla­ców­ka dla naj­uboż­szych dzie­ci, w tym sie­rot. Na utwo­rze­nie takich struk­tur potrze­ba kolej­no: zaku­pu zie­mi, budo­wy ogro­dze­nia i budyn­ku i zało­że­nia fer­my (kury, kozy) oraz ogro­du warzyw­ne­go, któ­re w przy­szło­ści mogły­by pomóc w wyży­wie­niu dzie­ci. Cały kosz­to­rys wyno­si oko­ło 220 tysię­cy euro.

W pierw­szej fazie pro­jek­tu prze­ka­za­no środ­ki na zakup zie­mi i ogro­dze­nie.  

Zakup ziemi pod budowę żłobka dla ubogich dzieci i sierot w Bafoussam (Kamerun)