Sprzęt dla Centrum Zdrowia w Gatara (Burundi)

WYPOSAŻENIE KLINIKI

LICZBA PROJEKTU: 3 STOŁY

MIEJSCE: BURUNDI

NR PROJEKTU: 43/2022

Prze­ka­za­li­śmy 5000 euro na wypo­sa­że­nie na oddzia­le gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­czym oraz w sali badań pre­na­tal­nych: nowe łóż­ko poro­do­we, trzy sto­ły do badań kobiet, trzy­dzie­ści kocy i sześć­dzie­siąt prze­ście­ra­deł oraz stół do resu­scy­ta­cji nowo­rod­ka, któ­re­go do tej pory oddział nie posiadał.

Cen­trum Zdro­wia w Gata­ra ist­nie­je od oko­ło 1946 roku. Pro­wa­dzi je Zgro­ma­dze­nie Sióstr Kano­ni­czek Ducha Świętego.

Gata­ra znaj­du­je się w odle­gło­ści ok. 10 km od mia­sta woje­wódz­kie­go Kay­an­za; jest to jed­no z naj­bar­dziej prze­lud­nio­nych i zara­zem naj­uboż­szych miejsc w Burun­di. Cen­trum spra­wu­je pod­sta­wo­wą opie­ką medycz­ną w zakre­sie: kon­sul­ta­cja dzie­ci i doro­słych, hospi­ta­li­za­cja, poro­dów­ka, szcze­pie­nia dzie­ci, kon­sul­ta­cja kobiet ocze­ku­ją­cych dziec­ka, lecze­nie cho­rych na gruź­li­cę i AIDS, doży­wia­nie dzieci.

W 2021 roku lecze­niem obję­tych zosta­ło 21 tys. cho­rych; 2 tys. prze­by­wa­ło w szpi­ta­lu; na poro­dów­ce uro­dzi­ło się ponad 550 dzie­ci, leczo­no oko­ło 3800 kobiet ocze­ku­ją­cych dziecka.

W Ośrod­kach Zdro­wia na tere­nie Burun­di od kil­ku lat ist­nie­je pro­gram dar­mo­we­go lecze­nia dzie­ci do pią­te­go roku życia oraz kobiet ocze­ku­ją­cych dziec­ka. W swo­ich zało­że­niach sys­tem jest dobry, zwłasz­cza, że więk­szość popu­la­cji nie jest ubez­pie­czo­na, jed­nak­że pie­nią­dze, któ­re otrzy­mu­je Cen­trum Zdro­wia, zazwy­czaj pokry­wa­ją tyl­ko jed­ną trze­cią wydatków.

Na zdję­ciach zaku­pio­ny sprzęt: 

Sprzęt dla Centrum Zdrowia w Gatara (Burundi)
Sprzęt dla Centrum Zdrowia w Gatara (Burundi)
Sprzęt dla Centrum Zdrowia w Gatara (Burundi)