Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

WODA DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 2 CYSTERNY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 42/2023

Prze­ka­za­li­śmy 4437 euro na pokry­cie kosz­tów insta­la­cji wod­nej na tere­nie budu­ją­ce­go się szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny. Insta­la­cja nie była uję­ta w poprzed­nich kosz­to­ry­sach budo­wy. Pro­jekt obej­mu­je zakup i insta­la­cję dwóch cystern po 5000 litrów i dwa reduk­to­ry ciśnie­nia insta­la­cję rur.

Na zdję­ciu budo­wa szpi­ta­la w Mampikony:

Woda dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)