Zakup maszyn do produkcji węgla ekologicznego w Mampikony (Madagaskar)

MASZYNY DO WĘGLA

LICZBA PROJEKTU: 41 652 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 43/2021

Prze­ka­za­li­śmy 41 652 euro na zakup dwóch zesta­wów do pro­duk­cji węgla eko­lo­gicz­ne­go do Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze. 90% miesz­kań­ców wyspy uży­wa codzien­nie do goto­wa­nia ryżu węgiel drzew­ny, któ­ry powsta­je w wyni­ku wycin­ki lasów, nie­ste­ty z dnia na dzień zmniej­sza­ją­cych swo­ją powierzch­nię. Ma to też z pew­no­ścią nega­tyw­ny sku­tek na kli­mat. Do pro­duk­cji węgla eko­lo­gicz­ne­go uży­wa się do nie­go wszyst­kich moż­li­wych odpa­dów natu­ral­nych (gałę­zie, tro­ci­ny czy liście) z dodat­kiem śmie­ci (folia i kar­to­ny). Waż­nym aspek­tem pro­jek­tu jest to, że wypro­du­ko­wa­ny węgiel kosz­tu­je dużo mniej niż drzew­ny, co z pew­no­ścią będzie dużą zachę­tą do jego użyt­ko­wa­nia. Pro­duk­cja da rów­nież zatrud­nie­nie naj­uboż­szym, któ­rzy będą mogli dostar­czać palo­ne dotych­czas odpa­dy, a tak­że zmniej­szy koniecz­ność anga­żo­wa­nia dzie­ci w pro­duk­cję węgla drzewnego.

Cena dwóch zesta­wów maszyn wraz z trans­por­tem ze Szwaj­ca­rii to 36 800 euro. Dodat­ko­wo zbu­du­je­my w Mam­pi­ko­ny han­ga­ry do pro­duk­cji i maga­zy­no­wa­nia surow­ca i wytwo­rzo­ne­go węgla. Cena han­ga­rów wraz z insta­la­cją elek­trycz­ną to 4 852 euro.

Zaku­pio­ne maszy­ny do pro­duk­cji węgla drzewnego: 

Zakup maszyn do produkcji węgla ekologicznego w Mampikony (Madagaskar)
Zakup maszyn do produkcji węgla ekologicznego w Mampikony (Madagaskar)
Zakup maszyn do produkcji węgla ekologicznego w Mampikony (Madagaskar)