fbpx

Budowa studni w Fenoarivo i Mahitsy (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 53 700 zł na bu­do­wę ko­lej­nych trzech stud­ni głę­bi­no­wych na Ma­da­ga­ska­rze. Jed­na stud­nia bę­dzie źró­dłem wo­dy dla lo­kal­nej lud­no­ści w re­gio­nie Fe­no­ari­vo, dwie ko­lej­ne bę­dą po­mo­cą dla fer­my przy cen­trum dzie­ci uli­cy w Ma­hit­sy, któ­re po­za żyw­no­ścią da­je mło­dzie­ży szan­sę na na­ukę upra­wy i ho­dow­li zwie­rząt.

Budowa studni w Fenoarivo i Mahitsy (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email