Budowa studni w Fenoarivo i Mahitsy (Madagaskar)

STUDNIE GŁĘBINOWE

LICZBA PROJEKTU: 3 STUDNIE

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 43/2019

Prze­ka­za­li­śmy 53 700 zł na budo­wę kolej­nych trzech stud­ni głę­bi­no­wych na Mada­ga­ska­rze. Jed­na stud­nia będzie źró­dłem wody dla lokal­nej lud­no­ści w regio­nie Feno­ari­vo, dwie kolej­ne będą pomo­cą dla fer­my przy cen­trum dzie­ci uli­cy w Mahit­sy, któ­re poza żyw­no­ścią daje mło­dzie­ży szan­sę na naukę upra­wy i hodow­li zwierząt.

Stud­nia w Fenoarivo.

Stud­nie na fer­mie w Mahitsy: