fbpx

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 102 900 zł na bu­do­wę ko­lej­nych trzech stud­ni głę­bi­no­wych oraz sze­ściu stud­ni ko­pa­nych na Ma­da­ga­ska­rze. Po­słu­żą m.in. szpi­ta­lo­wi w Ant­si­ra­be (przyj­mu­ją­ce­mu 150 pa­cjen­tów dzien­nie), szko­le w Am­bo­hi­dra­tri­mo dla 1100 uczniów i sto­łów­ce do­ży­wia­ją­cej 250 ubo­gich dzie­ci. Ośrod­ki te są pro­wa­dzo­ne przez Zgro­ma­dze­nie Fran­cisz­ka­nek Mi­sjo­na­rek Ma­ryi. Ce­ny stud­ni na mo­ment re­ali­za­cji pro­jek­tu wy­no­si­ły: 17900 zł – stud­nia głę­bi­no­wa; 8200 zł – stud­nia ko­pa­na.

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email