fbpx

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 102 900 zł na bu­do­wę ko­lej­nych trzech stud­ni głę­bi­no­wych oraz sze­ściu stud­ni ko­pa­nych na Ma­da­ga­ska­rze. Bę­dą to stud­nie słu­żą­ce:

  • szpi­ta­lo­wi w Ant­si­ra­be (przyj­mu­ją­ce­mu 150 pa­cjen­tów dzien­nie). Przez wie­le lat był to tyl­ko szpi­tal po­łoż­ni­czy i przy­chod­nia z cen­trum dla dzie­ci nie­do­ży­wio­nych. Od 2008 szpi­tal za­czął się co­raz bar­dziej roz­wi­jać dla po­trzeb miej­sco­wej lud­no­ści. Od 5 lat ist­nie­je od­dział we­wnętrz­ny, chi­rur­gia, pe­dia­tria, od­dział dla wcze­śnia­ków, blok ope­ra­cyj­ny, la­bo­ra­to­rium. Od po­cząt­ku jest dzie­łem cha­ry­ta­tyw­nym i słu­ży głów­nie lu­dziom ubo­gim.   Obec­nie naj­więk­szym pro­ble­mem jest wo­da.
  • szko­le w Am­bo­hi­dra­tri­mo dla 1100 uczniów. Sio­stry pro­wa­dzą tam przed­szko­le, szko­łę pod­sta­wo­wą i gim­na­zjum.
  • sto­łów­ce do­ży­wia­ją­cej 250 ubo­gich dzie­ci. W Fe­no­ari­vo w oko­li­cach An­ta­na­na­ri­vo funk­cjo­nu­ją przed­szko­le, szko­ła pod­sta­wo­wa, gim­na­zjum i li­ceum. W su­mie 1600 uczniów.
  • dzie­ciom w oko­li­cach Mo­ron­da­va. Sio­stry pro­wa­dzą szko­łę od przed­szko­la do li­ceum dla po­nad 2000 dzie­ci. Jest też sto­łów­ka, któ­ra każ­de­go dnia bez­płat­nie ży­wi pra­wie 500 naj­uboż­szych dzie­ci oraz dom dla osie­ro­co­nych dziew­cząt.
  • uczniom w Ena­to. Lud­ność bar­dzo bied­na, dzie­ci po­trze­bu­ją je­dze­nia, bo czę­sto przy­cho­dzą z da­le­ka. Sio­stry pro­wa­dzą­ce pla­ców­ki ma­ją sto­łów­kę, gdzie przy­go­to­wu­ją dla dzie­ci po­sił­ki. W szko­le jest oko­ło 500 dzie­ci: przed­szko­le, pod­sta­wów­ka, gim­na­zjum.
  • sto­łów­ce w Am­bo­hi­dra­tri­mo dla naj­uboż­szych dzie­ci (250), któ­re ko­rzy­sta­ją z co­dzien­nych bez­płat­nych po­sił­ków (pro­wa­dzo­ny tam jest ogród wa­rzyw­ny).
  • fer­mie w oko­li­cy Am­bo­hi­dra­tri­mo. Ro­sną­ce tam drzew­ka owo­co­we da­ją żyw­ność do sto­łów­ki dla naj­uboż­szych dzie­ci.
  • spo­łecz­no­ści w Be­re­vo. Sio­stry z Pol­ski pro­wa­dzą tam ma­łą szko­łę dla 400 dzie­ci, sto­łów­kę i przy­chod­nię.
  • szko­le w oko­li­cy Be­re­vo. Szko­ła pod­sta­wo­wa dla 150 uczniów od­da­lo­na kil­ka ki­lo­me­trów od mi­sji. Pa­nu­je skraj­na bie­da, brak do­stę­pu do pit­nej wo­dy.
  • in­ter­na­to­wi w Ant­si­ra­be. Sio­stry pro­wa­dzą dom z in­ter­na­tem dla dziew­cząt z trud­no­ścia­mi rodzinno–społecznymi. Brak czy­stej wo­dy. Jest tam też ho­dow­la kur i ogród wa­rzyw­ny, gdzie dziew­czę­ta uczą się pra­cy.

Ce­ny stud­ni na mo­ment re­ali­za­cji pro­jek­tu wy­no­si­ły: 17900 zł – stud­nia głę­bi­no­wa; 8200 zł – stud­nia ko­pa­na.

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email