Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

STUDNIE DLA SZPITALA I SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 9 STUDNI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 44/2019

Prze­ka­za­li­śmy 102 900 zł na budo­wę kolej­nych trzech stud­ni głę­bi­no­wych oraz sze­ściu stud­ni kopa­nych na Mada­ga­ska­rze. Będą to stud­nie służące:

  • szpi­ta­lo­wi w Ant­si­ra­be (przyj­mu­ją­ce­mu 150 pacjen­tów dzien­nie). Przez wie­le lat był to tyl­ko szpi­tal położ­ni­czy i przy­chod­nia z cen­trum dla dzie­ci nie­do­ży­wio­nych. Od 2008 szpi­tal zaczął się coraz bar­dziej roz­wi­jać dla potrzeb miej­sco­wej lud­no­ści. Od 5 lat ist­nie­je oddział wewnętrz­ny, chi­rur­gia, pedia­tria, oddział dla wcze­śnia­ków, blok ope­ra­cyj­ny, labo­ra­to­rium. Od począt­ku jest dzie­łem cha­ry­ta­tyw­nym i słu­ży głów­nie ludziom ubogim.
  • szko­le w Ambo­hi­dra­tri­mo (oko­li­ce sto­li­cy Anta­na­na­ri­vo). Sio­stry pro­wa­dzą tam przed­szko­le, szko­łę pod­sta­wo­wą i gim­na­zjum. W sumie 1100 uczniów. Dotych­czas stud­nia kopa­na, któ­ra się zawaliła.
  • sto­łów­ce doży­wia­ją­cej 250 ubo­gich dzie­ci. W Feno­ari­vo w oko­li­cach Anta­na­na­ri­vo funk­cjo­nu­ją przed­szko­le, szko­ła pod­sta­wo­wa, gim­na­zjum i liceum. W sumie 1600 uczniów.
  • dzie­ciom w oko­li­cach Moron­da­va. Sio­stry pro­wa­dzą szko­łę od przed­szko­la do liceum dla ponad 2000 dzie­ci. Jest też sto­łów­ka, któ­ra każ­de­go dnia bez­płat­nie żywi pra­wie 500 naj­uboż­szych dzie­ci oraz dom dla osie­ro­co­nych dziewcząt.
  • uczniom w Ena­to. Lud­ność bar­dzo bied­na, dzie­ci potrze­bu­ją jedze­nia, bo czę­sto przy­cho­dzą z dale­ka. Sio­stry pro­wa­dzą­ce pla­ców­ki mają sto­łów­kę, gdzie przy­go­to­wu­ją dla dzie­ci posił­ki. W szko­le jest oko­ło 500 dzie­ci: przed­szko­le, pod­sta­wów­ka, gimnazjum.
  • sto­łów­ce w Ambo­hi­dra­tri­mo dla naj­uboż­szych dzie­ci (250), któ­re korzy­sta­ją z codzien­nych bez­płat­nych posił­ków (pro­wa­dzo­ny tam jest ogród warzywny).
  • fer­mie w oko­li­cy Ambo­hi­dra­tri­mo. Rosną­ce tam drzew­ka owo­co­we dają żyw­ność do sto­łów­ki dla naj­uboż­szych dzieci.
  • spo­łecz­no­ści w Bere­vo. Sio­stry z Pol­ski pro­wa­dzą tam małą szko­łę dla 400 dzie­ci, sto­łów­kę i przychodnię.
  • szko­le w oko­li­cy Bere­vo. Szko­ła pod­sta­wo­wa dla 150 uczniów odda­lo­na kil­ka kilo­me­trów od misji. Panu­je skraj­na bie­da, brak dostę­pu do pit­nej wody.
  • inter­na­to­wi w Ant­si­ra­be. Sio­stry pro­wa­dzą dom z inter­na­tem dla dziew­cząt z trud­no­ścia­mi rodzinno–społecznymi. Brak czy­stej wody. Jest tam też hodow­la kur i ogród warzyw­ny, gdzie dziew­czę­ta uczą się pracy.

Ceny stud­ni na moment reali­za­cji pro­jek­tu wyno­si­ły: 17900 zł – stud­nia głę­bi­no­wa; 8200 zł – stud­nia kopana.

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Stud­nia przy fer­mie w Ambohidratrimo.

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Stud­nia przy sto­łów­ce w Ambohidratrimo.

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Stud­nia w Antsirabe.

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Stud­nia w Bere­vo (1).

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Stud­nia w Bere­vo (2).

Budowa studni w Ambohidratrimo i Antsirabe (Madagaskar)

Stud­nia przy szko­le w Ambohidratrimo.

Stud­nia przy szpi­ta­lu w Antsirabe.

Stud­nia w Morondava.

Stud­nia w Enato.