Dopłata do budowy oddziału pediatrycznego szpitala w Mampikony (Madagaskar)

DOPŁATA DO SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 14122 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 44/2021

Prze­ka­za­li­śmy 14 122 euro na dopła­tę do budo­wy szpi­ta­la (oddział pedia­trii) w Mam­pi­ko­ny. Na budo­wę prze­wi­dy­wa­no 585 000 zł – jed­nak z powo­du nie­prze­wi­dzia­nych, znacz­nych pod­wy­żek cen mate­ria­łów budow­la­nych, kwo­ta ta jest niewystarczająca.

Do dokoń­cze­nia pierw­szej fazy budo­wy potrze­ba było jesz­cze 14 122 euro. 

Dopłata do budowy oddziału pediatrycznego szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Dopłata do budowy oddziału pediatrycznego szpitala w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy I fazy szpi­ta­la latem 2022 r.

Dopłata do budowy oddziału pediatrycznego szpitala w Mampikony (Madagaskar)

Zdję­cie przed­sta­wia stan budo­wy na gru­dzień 2021 r.