Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

PROJEKT EDUKACYJNY

LICZBA PROJEKTU: 21 WARSZTATÓW

MIEJSCE: POLSKA

NR PROJEKTU: 45/2019

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

W ramach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i na rzecz pro­mo­cji wolon­ta­ria­tu w roku 2019 Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dzi­ła nastę­pu­ją­ce projekty:

 1. Opra­co­wa­nie, druk i dys­try­bu­cja nume­ru spe­cjal­ne­go pisma dla mło­dzie­ży DRO­GA. Obję­tość dodat­ku: 32 stro­ny w kolo­rze. Zawar­tość dodat­ku: przed­sta­wie­nie potrzeb kon­ty­nen­tu afry­kań­skie­go, pre­zen­ta­cja Fun­da­cji oraz moż­li­wo­ści zaan­ga­żo­wa­nia się mło­dzie­ży w wolon­ta­riat. Nakład: 6500 egz. Dys­try­bu­cja: w sys­te­mie kol­por­ta­żu pisma DRO­GA oraz wła­sna, głów­nie wśród mło­dzie­ży mało­pol­skiej i wśród Dar­czyń­ców Fundacji.
 2. Pre­zen­ta­cja wysta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem” w 10 szko­łach, Woje­wódz­kiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Kra­ko­wie oraz na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym w Kra­ko­wie. Skła­da się na nią 20 plansz, uka­zu­ją­cych poszcze­gól­ne aspek­ty życia w Afry­ce. Przy­kła­do­wo są to tema­ty: pra­ca, han­del, kobie­ta, zaba­wa. Foto­gra­fie pre­zen­to­wa­ne na wysta­wie pocho­dzą od insty­tu­cji w Afry­ce, wspie­ra­nych przez naszą Fun­da­cję. Zarów­no one, jak i histo­rie ludzi opi­sy­wa­nych w wysta­wie, są peł­ne auten­tycz­ne­go dra­ma­ty­zmu. Celem wysta­wy jest uka­za­nie w migaw­ce spe­cy­fi­ki życia na tym kon­ty­nen­cie, z pod­kre­śle­niem deter­mi­na­cji ludzi Afry­ki w codzien­nej wal­ce o prze­trwa­nie. Mło­de­mu odbior­cy chce­my z jed­nej stro­ny uka­zać, jak bar­dzo potrzeb­na jest pomoc temu kon­ty­nen­to­wi, z dru­giej zaś stro­ny niwe­lo­wać ste­reo­ty­py o bier­no­ści ludzi Afry­ki, cze­ka­ją­cych jedy­nie na pomoc kra­jów bogat­szych. Wysta­wa w roku 2019 była pre­zen­to­wa­na w nastę­pu­ją­cych szkołach:
  • Pry­wat­na szko­ła Filo­ma­ta w Gliwicach
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Wojniczu
  • Zespół Szkół w Lubniu
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 160 im. św. Augu­sty­na w Krakowie
  • Zespół Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wych w Skale
  • 2 szko­ły w Kasin­ce Małej
  • Pry­wat­ne Aka­de­mic­kie Cen­trum Kształ­ce­nia w Krakowie
  • Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Zelkowie
  • Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny w Krakowie
 1. Warsz­ta­ty afry­kań­skie w szko­łach. W 2019 r. prze­pro­wa­dzo­no łącz­nie 21 warsz­ta­tów we wszyst­kich w/w szko­łach. Prze­bie­ga­ją one w cyklu dwu­go­dzin­nym. Pierw­sza godzi­na to pre­lek­cja o Afry­ce oraz pre­zen­ta­cja pra­cy Fun­da­cji. Dru­ga godzi­na to warsz­ta­ty, mają­ce na celu edu­ka­cję w zakre­sie pro­fe­sjo­nal­nej i nowo­cze­snej pomo­cy Afry­ce. W cza­sie warsz­ta­tów uczniom pre­zen­to­wa­ne są auten­tycz­ne wnio­ski o pomoc, jakie spły­nę­ły do Fun­da­cji. Ucznio­wie, pra­cu­jąc w gru­pach, wcho­dzą w role pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji pomo­co­wej i muszą wybrać jeden wnio­sek do reali­za­cji. Ma to na celu uświa­do­mie­nie mło­dzie­ży koniecz­no­ści wybo­ru naj­waż­niej­szych potrzeb. Doko­na­nie wybo­ru może być czę­sto bar­dzo trud­ne – wszyst­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty są prze­cież waż­ne i nio­są wie­le dobra. Ucznio­wie na koniec warsz­ta­tów otrzy­mu­ją prze­szko­le­nie nt. zaan­ga­żo­wa­nia w wolon­ta­riat. Zasięg odbior­ców: 450 prze­szko­lo­nych uczniów, 50 studentów
 2. Wysta­wa edu­ka­cyj­na dedy­ko­wa­na dla Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go im. Ste­fa­na Żerom­skie­go w Kra­ko­wie, któ­re­go leka­rze współ­pra­co­wa­li z Fun­da­cją przy misjach medycz­nych na Mada­ga­ska­rze w roku 2018 i 2019. Wysta­wa uka­zu­je potrze­by Mada­ga­ska­ru w zakre­sie ochro­ny zdro­wia oraz zachę­ca do zaan­ga­żo­wa­nia się w pomoc. Skła­da się z 6 plansz for­ma­tu 100x70 cm. Będzie umiesz­czo­na na sta­łe na Oddzia­le Zakaźnym.
 3. 3 poka­zy fil­mo­we z poga­dan­ka­mi. Zor­ga­ni­zo­wa­no dwa dar­mo­we, otwar­te dla miesz­kań­ców Kra­ko­wa, poka­zy fil­mo­we w Kinie Para­dox, wzbo­ga­co­ne o dys­ku­sję nt. sytu­acji w Afry­ce z eks­per­ta­mi, zapro­szo­ny­mi przez Fun­da­cję. Trze­ci pokaz został zor­ga­ni­zo­wa­ny spe­cjal­nie dla stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go, a zapro­szo­ny­mi gość­mi byli leka­rze — wolon­ta­riu­sze, pra­cu­ją­cy na misji w Afry­ce. Łącz­na licz­ba odbior­ców: 250 osób.
 4. Publi­ka­cja kil­ku­na­stu arty­ku­łów edu­ka­cyj­nych w pra­sie oraz udział w audy­cjach radio­wych, pro­mu­ją­cych dobro­czyn­ność i wolontariat.

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)