II faza budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)

II FAZA BUDOWY SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 100 000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 45/2021

Prze­ka­za­li­śmy 100 tys. euro na budo­wę dru­giej fazy szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny. Pierw­sza faza budo­wy dobie­ga już koń­ca i nad­szedł czas przy­stą­pie­nia do reali­za­cji dru­giej fazy budo­wy obej­mu­ją­cej: blok ope­ra­cyj­ny, oddział wewnętrz­ny, gine­ko­lo­gię i sale dla chorych.

Stan budo­wy czer­wiec 2023 r.:

II faza budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)
II faza budowy szpitala w Mampikony (Madagaskar)
ii-faza-budowy-szpitala-w-mampikony-madagaskar