Studnia w Tsangambato (Madagaskar)

STUDNIA TSANGAMBATO

LICZBA PROJEKTU: 10 000 ZŁ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 45/2020

Prze­ka­za­li­śmy 10 000 zł na budo­wę stud­ni kopa­nej w Tsan­gam­ba­to w regio­nie Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze. W regio­nie nie­mal sto pro­cent popu­la­cji jest nosi­cie­la­mi paso­ży­tów ze wzglę­du na brak czy­stej pit­nej wody.

Wypi­cie brud­nej wody skut­ku­je wie­lo­ma cho­ro­ba­mi, do któ­rych nale­żą m.in. bie­gun­ka, czer­won­ka, polio, cho­le­ra i dur brzusz­ny oraz cho­ro­by paso­żyt­ni­cze. Sza­cun­ko­wo z powo­du bie­gun­ki wywo­ła­nej wypi­ciem brud­nej wody rocz­nie umie­ra ok. 500 000 osób, a prze­wi­du­je się, że nie­dłu­go licz­ba ta wzro­śnie do ok. 840 000.

Stad ogrom­na potrze­ba zapew­nia­nia miesz­kań­com wsi na pro­win­cji Mada­ga­ska­ru dostę­pu do czy­stej wody. Licz­ba zbu­do­wa­nych przez naszą Fun­da­cję stud­ni (kopa­nych bądź głe­bi­no­wych) na tej wyspie się­ga już setki.

Studnia w Tsangambato (Madagaskar)
Studnia w Tsangambato (Madagaskar)
Studnia w Tsangambato (Madagaskar)