Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

PROJEKT EDUKACYJNY

LICZBA PROJEKTU: 89 WPISÓW BLOGA

MIEJSCE: POLSKA

NR PROJEKTU: 46/2020

W ramach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej oraz na rzecz pro­mo­cji wolon­ta­ria­tu w roku 2020 Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dzi­ła nastę­pu­ją­ce projekty:

  1. pre­zen­ta­cja wysta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem” na Dniach Afry­ki pod­czas Festi­wa­lu Kul­tur w Mię­dzy­cho­dzie oraz w szko­le Mię­dzy­cho­dzie, Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 29 w Kra­ko­wie – Kur­dwa­no­wie, VIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Kra­ko­wie, Szko­le Pod­sta­wo­wej w Skar­ży­sku Kościel­nym im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca oraz trzech para­fiach die­ce­zji radomskiej;
  2. udział w Festi­wa­lu Kul­tur w Mię­dzy­cho­dzie (prze­pro­wa­dzo­no warsz­tat „Jak mądrze poma­gać Afry­ce” oraz akcję zachę­ca­ją­cą do dobroczynności);
  3. wykład dla stu­den­tów eko­no­mii spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie nt. nowo­cze­snej pomo­cy Afry­ce (on-line);
  4. udział w kon­fe­ren­cji „Medy­cy dla Afry­ki”, orga­ni­zo­wa­nej przez Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­wa­rzy­sze­nie Stu­den­tów Medy­cy­ny IFM­SA-Poland. Kata­rzy­na Urban wygło­si­ła onli­ne wykład pt. „Jak dys­pen­se­ry ratu­ją Afry­kę oraz o innych pro­jek­tach Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki”;
  5. udział w kon­cer­cie cha­ry­ta­tyw­nym: V spo­tka­nia z pio­sen­ką „Morze o Górach” w Klu­bie Apro­pos w Wał­brzy­chu (pre­lek­cja on-line);
  6. warsz­ta­ty dla uczniów. Prze­pro­wa­dzo­no 5 warsz­ta­tów w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 29 w Kra­ko­wie – Kur­dwa­no­wie. Prze­bie­ga­ją one w cyklu dwu­go­dzin­nym. Pierw­sza godzi­na to pre­lek­cja o Afry­ce oraz pre­zen­ta­cja pra­cy Fun­da­cji. Dru­ga godzi­na to warsz­ta­ty, mają­ce na celu edu­ka­cję w zakre­sie pro­fe­sjo­nal­nej i nowo­cze­snej pomo­cy Afry­ce. W cza­sie warsz­ta­tów uczniom pre­zen­to­wa­ne są auten­tycz­ne wnio­ski o pomoc, jakie spły­nę­ły do Fun­da­cji. Ucznio­wie, pra­cu­jąc w gru­pach, wcho­dzą w role pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji pomo­co­wej i muszą wybrać jeden wnio­sek do reali­za­cji. Ma to na celu uświa­do­mie­nie mło­dzie­ży koniecz­no­ści wybo­ru naj­waż­niej­szych potrzeb. Doko­na­nie wybo­ru może być czę­sto bar­dzo trud­ne – wszyst­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty są prze­cież waż­ne i nio­są wie­le dobra. Ucznio­wie na koniec warsz­ta­tów otrzy­mu­ją prze­szko­le­nie nt. zaan­ga­żo­wa­nia w wolon­ta­riat. Prze­pro­wa­dzo­no tak­że dwa wykła­dy nt. sytu­acji Afry­ki w VIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Krakowie.
  7. pokaz fil­mo­wy wraz ze spo­tka­niem. Zor­ga­ni­zo­wa­no dar­mo­wy, otwar­ty dla miesz­kań­ców Kra­ko­wa, pokaz fil­mu „Bia­ły cień” w Kinie Para­dox, wzbo­ga­co­ny o dys­ku­sję nt. sytu­acji osób dotknię­tych albi­ni­zmem w Afry­ce. Wziął w niej udział ks. Janusz Macho­ta, zało­ży­ciel współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Fun­da­cję domu dla dzie­ci albi­no­skich w Mwan­za w Tanzanii;
  8. publi­ka­cja kil­ku­na­stu arty­ku­łów edu­ka­cyj­nych w pra­sie oraz udział w audy­cjach radio­wych, pro­mu­ją­cych dobro­czyn­ność i wolontariat;
  9. publi­ka­cja 89 wpi­sów na blo­gu kawalekafryki.pl, pro­pa­gu­ją­cych wie­dzę o Afry­ce oraz wie­dzę nt. nowo­cze­snej pomo­cy temu kontynentowi.

 

Projekt edukacyjny 2020