Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

PROJEKT EDUKACYJNY

LICZBA PROJEKTU: 100 UCZNIÓW

MIEJSCE: POLSKA

NR PROJEKTU: 46/2021

W ramach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i na rzecz pro­mo­cji wolon­ta­ria­tu w roku 2021 Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dzi­ła nastę­pu­ją­ce projekty:

 1. pre­zen­ta­cja wysta­wy „Afry­ka. Naj­dziel­niej­si pod słoń­cem” w Cen­trum Kul­tu­ry Pod­gó­rze w Kra­ko­wie oraz w szkołach:
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 w Lidz­bar­ku Warmińskim
 • Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Wadowicach
 • I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mar­ci­na Wado­wi­ty w Wadowicach
 1. wykła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów eko­no­mii spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie nt. nowo­cze­snej pomo­cy Afry­ce (sta­cjo­nar­nie i on-line) – prze­szko­lo­no 66 studentów;
 2. pre­zen­ta­cje afry­kań­skie w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 im. J. Kocha­now­skie­go w Cho­rzo­wie (4 gru­py, łącz­nie prze­szko­lo­no sta­cjo­nar­nie ok. 100 uczniów)
 3. orga­ni­za­cja i udział w dwóch kon­cer­tach cha­ry­ta­tyw­nych: szko­ła w Kasi­nie Wiel­kiej oraz kościół para­fial­ny w Kasin­ce Małej, połą­czo­nych z poga­dan­ka­mi o Afryce;
 4. warsz­ta­ty afry­kań­skie dla senio­rów w Cen­trum Kul­tu­ry Pod­gó­rze w Krakowie;
 5. publi­ka­cja kil­ku arty­ku­łów edu­ka­cyj­nych w pra­sie oraz wie­lo­krot­ny udział w nagra­niach oraz audy­cjach radio­wych i tele­wi­zyj­nych, pro­mu­ją­cych dobro­czyn­ność i wolontariat;
 6. publi­ka­cja 45 wpi­sów na blo­gu kawalekafryki.pl, pro­pa­gu­ją­cych wie­dzę o Afry­ce oraz wie­dzę nt. nowo­cze­snej pomo­cy temu kontynentowi;
 7. kil­ka­set wpi­sów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych (FB, Insta­gram, Google My Business).