Rozbudowa Szkolnego Gospodarstwa Rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)

ROZBUDOWA CHLEWNI

LICZBA PROJEKTU: 6O PROSIĄT

MIEJSCE: ZAMBIA

NR PROJEKTU: 49/2022

Prze­ka­za­li­śmy 7000 euro na roz­bu­do­wę ist­nie­ją­ce­go już pomiesz­cze­nia dla trzo­dy chlew­nej o powierzch­ni 150 m² w sys­te­mie bez­ściół­ko­wym. W skład pro­jek­tu wchodzi:

  • budo­wa i zabez­pie­cze­nie nowych 6 sta­no­wisk dla odcho­wu mło­dych pro­siąt (10 pro­siąt w każ­dym o powierzch­ni 15 m²)
  • przy­go­to­wa­nie sta­no­wisk żywie­nio­wych dla zwierząt
  • dopro­wa­dze­nie wody do budyn­ku i mon­taż poideł. Na każ­de 10 sztuk dwa poidła
  • wyko­na­nie sys­te­mu kana­ło­we­go odpro­wa­dze­nia gno­jo­wi­cy do zbior­ni­ka zewnętrznego
  • wyko­na­nie szam­ba o poj. 27 m³
  • zakup narzę­dzi do utrzy­ma­nia czy­sto­ści, przy­go­to­wa­nia paszy.

Szkol­ne Gospo­dar­stwo Rol­ne w Cha­mu­ka jest nie­od­łącz­ną czę­ścią St. Char­les Lwan­ga Boar­ding Scho­ol w Cha­mu­ka w Zambii. Na tere­nie Misji Słu­żeb­ni­czek powsta­je duży kom­pleks szkol­ny, o cha­rak­te­rze ogól­no-gospo­dar­czym dla 600 dziew­cząt z oko­licz­nych wsi. Gospo­dar­stwo będzie peł­ni­ło rolę edu­ka­cyj­ną dla mło­dych, ale przede wszyst­kim, to dzię­ki nie­mu, będzie w sta­nie wyży­wić taką rze­szę mło­dych ludzi i kadrę nauczycielską.

Chlew­nia będzie to budy­nek o powierzch­ni 150 m², wyso­ki na 2.5m, na wylew­ce beto­no­wej, ze ścia­na­mi na wyso­kość 1,2 m, zada­szo­ny, z wewnętrz­ny­mi prze­gro­da­mi. Do budyn­ku trze­ba dopro­wa­dzić wodę i zamon­to­wać poidła. Koniecz­na jest tak­że budo­wa szam­ba o pojem­no­ści 27 m³ i kana­łów do odpro­wa­dza­nia gno­jo­wi­cy. Potrzeb­ny będzie tak­że, przy chlew­ni budy­nek inwen­tar­ski na paszę i inne potrzeb­ne do cho­wu narzę­dzia i środ­ki czy­sto­ści, a tak­że zakup narzę­dzi do utrzy­ma­nia porząd­ku w chlew­ni. Ponie­waż chlew­nia będzie jed­no­cze­śnie speł­niać zada­nia edu­ka­cyj­ne, dla­te­go pomiesz­cze­nia będą więk­sze, z posze­rzo­nym odpo­wied­nio kory­ta­rzem , tak by swo­bod­nie kil­ka osób mogło prze­by­wać, pra­co­wać, obser­wo­wać i uczyć się. Dziew­czę­ta, któ­re pocho­dzą z oko­licz­nych wio­sek są ubo­gie, we wio­skach nie ma takiej hodow­li, będzie to zatem dla nich bar­dzo dobra oka­zja do naby­cia odpo­wied­niej wie­dzy i umie­jęt­no­ści na póź­niej­sze lata.

Powsta­ją­ce i stop­nio­wo roz­wi­ja­ne we współ­pra­cy z Pol­ską Fun­da­cją dla Afry­ki gospo­dar­stwo rol­ne, dzię­ki wie­lu sek­to­rom (ryby, kury, kro­wy, upra­wa roślin), będzie w sta­nie zapew­nić wyży­wie­nie dla dziew­cząt, a nad­wyż­ka będzie sprze­da­wa­na i wyko­rzy­sty­wa­na na inne potrze­by. Gospo­dar­stwo jest tak zapla­no­wa­ne, by w przy­szło­ści było zupeł­nie samo­wy­star­czal­ne i poszcze­gól­ne sek­to­ry będą się wza­jem­nie wspie­rać i uzupełniać.

Rozbudowa Szkolnego Gospodarstwa Rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)