Żłobek dla 50 dzieci w stolicy Tanzanii

ŻŁOBEK W DAR ES SALAAM

LICZBA PROJEKTU: 50 DZIECI

MIEJSCE: TANZANIA

NR PROJEKTU: 47/2020

Prze­ka­za­li­śmy 14100 euro na urzą­dze­nie żłob­ka dla oko­ło 50 dzie­ci w wie­ku 2–4 lat w sto­li­cy Tan­za­nii, Dar es Sala­am. Sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rek Św. Rodzi­ny kupi­ły dom z 8 poko­ja­mi, w któ­rym chcą zor­ga­ni­zo­wać żło­bek typu Day-Care dla naj­uboż­szych dzie­ci. Dzie­ci, któ­rych mat­ki są ska­za­ne na pra­cę zarob­ko­wą, by utrzy­mać rodzi­nę, są w cią­gu dnia pozba­wio­ne opie­ki. Mat­ki, porzu­co­ne przez ojców dzie­ci, zaj­mu­ją się ulicz­nym han­dlem. Dzie­ci w tym cza­sie są nara­żo­ne m.in. na ule­gnię­cie wypad­ko­wi samo­cho­do­we­mu.  Sio­stry chcą zapew­nić im bez­pie­czeń­stwo w cią­gu dnia, posi­łek a tak­że edu­ka­cję na odpo­wied­nim dla ich wie­ku poziomie.

Żłobek dla 50 dzieci w stolicy Tanzanii

Dosto­so­wa­nie domu do wymo­gów pla­ców­ki edu­ka­cyj­nej domu wyma­ga­ło m.in. wymia­ny pod­łóg, napraw sufi­tów, zor­ga­ni­zo­wa­nia toa­let. Okna nale­żał wymie­nić i zabez­pie­czyć kra­ta­mi. Budy­nek wyma­gał malo­wa­nia i zmia­ny insta­la­cji elektrycznej.

Stan budyn­ku przed remontem:

Żłobek dla 50 dzieci w stolicy Tanzanii