Budowa sali lekcyjnej w Abong Mbang (Kamerun)

SALA LEKCYJNA

LICZBA PROJEKTU: 299 UCZNIÓW

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 47/2021

Prze­ka­za­li­śmy 19 tys. zło­tych na budo­wę sali lek­cyj­nej w Abong Mbang w Kame­ru­nie. Szko­ła w Abong Mbang ist­nie­je od 1947 roku. Wspar­li­śmy ją wcze­śniej m.in. poprzez budo­wę przy­szkol­nej kuchni.

Jest to pierw­sza szko­ła w mia­stecz­ku. Kie­dy powsta­wa­ły kolej­ne szko­ły w Abong Mbang, licz­ba uczniów mala­ła. Powsta­ły potem kolej­ne szko­ły pry­wat­ne katolickie.

Jesz­cze nie tak daw­no w szko­le uczy­ło się tyl­ko 140 uczniów. Dzię­ki dzia­ła­niom s. Ali­cji Adam­skiej w 2020 roku było już 299 uczniów. Pozo­sta­łych chęt­nych trze­ba było ode­słać do innych szkół z powo­du bra­ku sal szkol­nych. Utwo­rzo­no dwie gru­py 3 klas. Jed­na z nich ma lek­cje poza szko­łą. W roku szkol­nym 2021 trze­ba było utwo­rzyć kolej­ne kla­sy, a sal wciąż brakowało.

Obec­nie szko­ła cie­szy się wiel­ka popu­lar­no­ścią i zaufa­niem rodzi­ców. Poziom naucza­nia jest wyso­ki. Ostat­nią kla­sę, szó­stą, zda­ło w tym roku 98,76% uczniów.

Nie­ste­ty, szko­ły pań­stwo­we mają niski poziom naucza­nia, a pro­mo­cje do następ­nej kla­sy otrzy­mu­ją pra­wie wszy­scy — pomi­mo że nie potra­fią ani czy­tać, ani pisać.

Nowa sala lekcyjna:

Budowa sali lekcyjnej w Abong Mbang (Kamerun)
Budowa sali lekcyjnej w Abong Mbang (Kamerun)