Drzwi dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

DRZWI DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 6 DRZWI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 46/2022

Prze­ka­za­li­śmy 2962 euro na zakup 6 drzwi waha­dło­wych dla budu­ją­ce­go się szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny.  W trak­cie reali­za­cji pro­jek­tu budo­wy szpi­ta­la, zaist­nia­ła potrze­ba insta­la­cji 6 czę­ścio­wo oszklo­nych drzwi waha­dło­wych (wyso­kość  2,10 m i sze­ro­kość  1,60 m) do sal poro­do­wych i gine­ko­lo­gii. Drzwi te nie zosta­ły uję­te w pierw­szym kosztorysie.

Pierw­sza faza budo­wy (pedia­tria, SOR) dobie­gła koń­ca w 2022 r. i roz­po­czę­li­śmy reali­za­cję dru­giej fazy budo­wy obej­mu­ją­cej: blok ope­ra­cyj­ny, oddział wewnętrz­ny, gine­ko­lo­gię i sale dla chorych.

W szpi­ta­lu będą pra­co­wać tak­że Mal­ga­sze, któ­rzy są przy­go­to­wy­wa­ni do pra­cy w zawo­dzie. Od naj­uboż­szych szpi­tal nie będzie pobie­rał żad­nych opłat, a resz­ta ludzi będzie pła­ci­ła nie­wiel­kie kwoty.

Aktu­al­ny stan budo­wy II eta­pu szpitala: 

Drzwi dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)