Budowa kolejnych 6 studni głębinowych na Madagaskarze

STUDNIE GŁĘBINOWE

LICZBA PROJEKTU: 6 STUDNI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 47/2022

Prze­ka­za­li­śmy 36 588 euro na  budo­wę kolej­nych 6 stud­ni głę­bi­no­wych na Mada­ga­ska­rze. Kraj prze­ży­wa ogrom­ne trud­no­ści z powo­du pogłę­bia­ją­cej się suszy. Stud­nie powsta­ją w nastę­pu­ją­cych wio­skach: Anka­zo­dan­dy, Tanam­bao i Ambo­hi­mia­da­na, Ambo­hi­nan­ja­ka­na, Ampa­si­nom­by, Ambohimiadana.

Stud­nie głę­bi­no­we będą wyko­na­ne według naj­now­szej meto­dy odwier­tu i opusz­cza­nia beto­no­wych krę­gów do głę­bo­ko­ści nawet 40 metrów według potrzeb. Zapew­nia to sta­ły dostęp czy­stej wody ze spe­cjal­nym sys­te­mem fil­tra­cyj­nym na dnie. Stud­nie wypo­sa­żo­ne są w 2 ręcz­ne pom­py. Spo­sób wyko­na­nia stud­ni zapew­nia też moż­li­wość użyt­ko­wa­nia stud­ni nawet w razie awa­rii głów­nej pom­py. Nie­wy­ko­rzy­sta­na woda z zewnętrz­nej oko­li­cy stud­ni spły­wa do spe­cjal­ne­go spły­wu ście­ko­we­go, nie zanie­czysz­cza­jąc głów­ne­go zbior­ni­ka. Oko­li­ca stud­ni zosta­nie zabez­pie­czo­na ogro­dze­niem i dachem.

Koszt budo­wy jed­nej stud­ni głę­bi­no­wej to 4 878 Euro a pom­py i wykoń­cze­nia zewnętrz­ne­go 1 220 Euro. Koszt cało­ścio­wy jed­nej stud­ni to 6 098 Euro.

Stud­nie są reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu VIP, czy­li każ­da stud­nia jest ufun­do­wa­na przez kon­kret­ne­go Darczyńcę.

Pierw­sza ze zre­ali­zo­wa­nych stud­ni w tym pro­jek­cie, czy­li stud­nia w miej­sco­wo­ści Ambohimiadana:

Budowa kolejnych 6 studni głębinowych na Madagaskarze
Budowa kolejnych 6 studni głębinowych na Madagaskarze
Budowa kolejnych 6 studni głębinowych na Madagaskarze

Goto­wa stud­nia w Tanambao:

Budowa kolejnych 6 studni głębinowych na Madagaskarze

Stud­nia  Ambo­hi­mia­da­na II:

Budowa kolejnych 6 studni głębinowych na Madagaskarze

Stud­nia w Ankazodandy:

Budowa kolejnych 6 studni głębinowych na Madagaskarze