Ławki dla dla szkoły w Mahajanga (Madagaskar)

ŁAWKI SZKOLNE

LICZBA PROJEKTU: 6O ŁAWEK

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 50/2022

Prze­ka­za­li­śmy 1638 euro na zakup 60 ławek szkol­nych dla szko­ły w Mahajanga.

Dwa pro­jek­ty na budo­wę szko­ły w Maha­jan­ga 12/2021 i 30/2021 zosta­ły już zre­ali­zo­wa­ne. Ostat­nią fazą był zakup 60 ławek prze­wi­dzia­nych w kosz­to­ry­sie pro­jek­tu 12/2021. Wnio­sko­wa­no w nim o 2 121,95 euro (1 ław­ka = 35,36 euro). Nie­ste­ty, kosz­to­rys ten był wyko­na­ny w mar­cu 2021 r. Od tego cza­su ceny ławek bar­dzo wzro­sły z 35,36 euro na 62,67 euro. Spo­wo­do­wa­ło to róż­ni­cę 1 638 euro, któ­rej pokry­cie jest przed­mio­tem tego projektu.

Nowe ław­ki w Mahajanga:

Ławki dla dla szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
Ławki dla dla szkoły w Mahajanga (Madagaskar)