Woda pitna dla wsi Bolomakote (Burkina Faso)

STUDNIA I ZBIORNIK

LICZBA PROJEKTU: 17 RODZIN

MIEJSCE: BURKINA FASO

NR PROJEKTU: 46/2023

 Prze­ka­za­li­śmy 43 000 zł na zaopa­trze­nie wsi Bolo­ma­ko­te w wodę pit­ną poprzez budo­wę zbior­ni­ka. Bolo­ma­ko­té to wieś w połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści Bur­ki­na Faso, kra­ju Afry­ki Sub­sa­ha­ryj­skiej. Popu­la­cja Bolo­ma­ko­té wyno­si oko­ło 4000 osób. Zaj­mu­ją się oni głów­nie rol­nic­twem, a cza­sem tak­że ogrod­nic­twem wokół sezo­no­wej rze­ki, któ­ra wysy­cha w porze suchej.

Ze wzglę­du na pro­blem dostę­pu do wody miesz­kań­cy tej wsi czę­sto bory­ka­ją się z cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi przez brud­ną wodę. Woda, któ­rej uży­wa­ją pocho­dzi w  90% z tra­dy­cyj­nie ręcz­nie kopa­nych stud­ni. W tam­tej­szym rejo­nie panu­je prze­ko­na­nie, że obo­wią­zek przy­no­sze­nia wody, któ­rą nie­ła­two zdo­być, nale­ży do kobiet i dzie­ci. Wysił­ko­wi fizycz­ne­mu, z jakim łączy się to zada­nie, bar­dzo czę­sto towa­rzy­szy stres psy­chicz­ny w zdo­by­ciu wody dla rodzi­ny. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom, moż­li­we będzie cho­ciaż czę­ścio­we zni­we­lo­wa­nie pro­ble­mu bra­ku dostę­pu do wody pit­nej. Pro­jekt doty­czy utwo­rze­nia zbior­ni­ka wod­ne­go, do któ­re­go dostęp będzie mia­ło aż 17 rodzin z oko­lic odwier­tu. Oczy­wi­ście zakła­da on kosz­ty wier­ce­nia, pom­po­wa­nia i mon­ta­żu zbior­ni­ka. Będzie on nie tyl­ko  źró­dłem wody pit­nej, pomo­że rów­nież rodzi­nom w pra­cach ogrod­ni­czych, a co za tym idzie w zdo­by­ciu świe­żych warzyw. Bez wąt­pie­nia wpły­nie to na popra­wę sta­nu zdro­wia zarów­no fizycz­ne­go jak i psy­chicz­ne­go miesz­kań­ców Bolomakoté.

Na zdję­ciu kobie­ty pra­cu­ją­ce w ogrodzie. 

Woda pitna dla wsi Bolomakote (Burkina Faso)