Odbudowa przedszkola w Dimako (Kamerun)

ODBUDOWA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 2 BUDYNKI

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 50/2023

Prze­ka­za­li­śmy 156 600 zł na odbu­do­wę dwóch budyn­ków Przed­szko­la św. Jaku­ba w Dima­ko. Przed­szko­le Św. Jaku­ba w Dima­ko ist­nie­je już od prze­szło 60 lat. Zosta­ło zbu­do­wa­ne głów­nie z drze­wa i ze sklej­ki, gdyż w mie­ście pro­spe­ro­wa­ła duża wytwór­nia sklej­ki. Przed­szko­le skła­da się z pię­ciu dużych  klas i jed­ne­go mniej­sze­go pomiesz­cze­nia, prze­zna­czo­ne­go na pokój nauczy­ciel­ski. Prze­strzeń ta zde­cy­do­wa­nie nie speł­nia wyma­gań, ponie­waż  każ­de­go roku do przed­szko­la uczęsz­cza oko­ło 230 dzie­ci. Choć przed­szko­le jest cyklicz­nie odna­wia­ne, budy­nek ma wie­le znisz­czeń — zwłasz­cza szcze­gól­nie część drew­nia­na w dużej mie­rze uszko­dzo­na zosta­ła przez korniki.

Przez coraz więk­szą licz­bę dzie­ci przed­szko­le zosta­ła powięk­szo­ne o jeden budy­nek wyko­na­ny z pusta­ków. Jed­nak nie roz­wią­za­ło to pro­ble­mu. Na chwi­lę obec­ną wysłu­żo­ne budyn­ki w porze desz­czo­wej coraz czę­ściej są uszka­dza­ne, zry­wa­na bla­cha z dachu pod­czas ulew­nych i wietrz­nych burz nara­ża dzie­ci i nauczy­cie­li coraz czę­ściej na nie­bez­pie­czeń­stwo. Dzię­ki nasze­mu wspar­ciu budy­nek zosta­nie odno­wio­ny, przede wszyst­kim drew­nia­ne czę­ści zosta­ną zamie­nio­ne na solid­ne pusta­ki, z zacho­wa­niem tych samych fun­da­men­tów. Budy­nek jest bar­dzo funk­cjo­nal­ny, zatem nie potrzeb­na jest nowa budo­wa, a tyl­ko ulep­sze­nie obec­nej wer­sji. Zni­we­lu­je to nara­że­nie dzie­ci i nauczy­cie­li na nie­bez­pie­czeń­stwo oraz zapew­ni wię­cej miej­sca oraz bar­dziej kom­for­to­we warun­ki dla wszystkich. 

Odbudowa przedszkola w Dimako (Kamerun)