Budowa SOR i inne prace dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

SOR W MAMPIKONY

LICZBA PROJEKTU: 330 000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 48/2020

Prze­ka­za­li­śmy 330 000 euro pra­ce nad budo­wą szpi­ta­la w Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze. Ten etap prac obej­mu­je: dokoń­cze­nie plat­form, żel­be­to­no­wy mur, budo­wę SOR‑u, budo­wę czę­ści biu­ro­wej oraz ogro­dze­nia szpitala. 

Szpi­tal ma powstać w sąsiedz­twie sfi­nan­so­wa­ne­go przez naszą fun­da­cję Domu Dziec­ka dla chłop­ców. Szpi­tal jest nie­zbęd­ną inwe­sty­cją dla regio­nu. Dzia­ła­ją­ca już w Mam­pi­ko­ny kli­ni­ka jest nie­wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o prze­pro­wa­dza­nie zabie­gów ope­ra­cyj­nych. Szpi­ta­le na Mada­ga­ska­rze są prze­peł­nio­ne. Pacjen­ci w pań­stwo­wych ośrod­kach są odsy­ła­ni nawet z zagra­ża­ją­cym życiu krwo­to­kiem. Ludzie przy­no­szą cho­rych na noszach. Cza­sem idą tak nawet sześć godzin.

W Euro­pie na jed­ną pie­lę­gniar­kę lub położ­ną przy­pa­da 123 miesz­kań­ców, w Afry­ce jest to 985. Na jed­ne­go leka­rza w Euro­pie przy­pa­da 293 poten­cjal­nych pacjen­tów, nato­miast w Afry­ce — 3324 osób.

Budowa SOR i inne prace dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Budowa SOR i inne prace dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)

Stan budo­wy I fazy szpi­ta­la latem 2022 r.

Budowa SOR i inne prace dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)
Budowa SOR i inne prace dla szpitala w Mampikony (Madagaskar)