Sprzęt dla porodówki w Kpakpame (Benin)

SPRZĘT DLA PORODÓWKI

LICZBA PROJEKTU: 3 INKUBATORY

MIEJSCE: KPAKPAME, BENIN

NR PROJEKTU: 48/2021

Zaku­pi­li­śmy wypo­sa­że­nie dla poro­dów­ki w Kpak­pa­me w Beni­nie za 12 805,85 euro.

Zosta­ło ona otwar­ta w 2016 r. i od tam­te­go cza­su bory­ka­ła się z bra­kiem sprzę­tu. Pra­cu­je w niej lekarz, 3 pie­lę­gniar­ki, położ­na, 2 tłu­ma­czy, 5 asy­sten­tów, far­ma­ceu­ta i jed­na oso­ba w admi­ni­stra­cji. Przy­chod­nia utrzy­mu­je się z bar­dzo niskich dat­ków pacjen­tów, któ­rzy pła­cą tyle, na ile ich stać. W regio­nie bar­dzo cięż­ko o opie­kę lekar­ską. Na 7 wsi jest jed­na przy­chod­nia i poro­dów­ka, w któ­rej nie ma nawet leka­rza, tyl­ko pie­lę­gniar­ka i jej dwie asy­stent­ki. Opie­ka jest na bar­dzo niskim pozio­mie. Oko­licz­ne dys­tryk­ty nie mają żad­nej przy­chod­ni. Kobie­ty rodzą w tra­gicz­nych warun­kach, a cią­że mno­gie czy przed­wcze­sne sta­no­wią zagro­że­nie dla życia i zdro­wia matek i dzieci.

Za prze­ka­za­ne środ­ki zaku­pi­li­śmy 3 inku­ba­to­ry dla nowo­rod­ków, 9 łóżek oraz 6 spe­cja­li­stycz­nych łóże­czek dla nie­mow­ląt. Liczy­my że teraz sytu­acja przy­chod­ni ule­gnie poprawie!

Sprzęt dla porodówki w Kpakpame (Benin)
Sprzęt dla porodówki w Kpakpame (Benin)
Sprzęt dla porodówki w Kpakpame (Benin)
Sprzęt dla porodówki w Kpakpame (Benin)