6 studni kopanych na przedmieściach Antananarywy (Madagaskar)

STUDNIE KOPANE

LICZBA PROJEKTU: 6 STUDNI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 48/2022

Prze­ka­za­li­śmy 60 tysię­cy zło­tych na sfi­nan­so­wa­nie sze­ściu stud­ni kopa­nych na Mada­ga­ska­rze. Powsta­ną w 6 wio­skach w obrę­bie sto­li­cy Mada­ga­ska­ru – Anta­na­na­ri­vo, któ­re zma­ga­ją się z bar­dzo dużym bra­kiem wody:

  1. Nainin­go­ra­na (ok. 300 mieszkańców).
  2. Ambo­hi­ja­to­vo (ok. 400 mieszkańców).
  3. Bera­vi­na (ok. 250 mieszkańców).
  4. Anko­do­no­na (ok. 600 miesz­kań­ców. W pobli­żu szko­ła pod­sta­wo­wa dla ok. 200 dzieci).
  5. Fera­man­ga (ok. 150 osób. Bez dostę­pu do wody i prą­du. Miesz­kań­cy ubo­dzy, głów­nie rol­ni­cy zaj­mu­ją­cy się upra­wą warzyw).
  6. Anta­ne­ti­be – oko­li­ce dziel­ni­cy Ano­sia­la (ok. 150 mieszkańców).

Stud­nie są reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu VIP, czy­li każ­da stud­nia jest ufun­do­wa­na przez kon­kret­ne­go Darczyńcę.

Pierw­sza ze zre­ali­zo­wa­nych stud­ni w tym pro­jek­cie, czy­li stud­nia w miej­sco­wo­ści Ankodonona:

6 studni kopanych na przedmieściach Antananarywy (Madagaskar)
6 studni kopanych na przedmieściach Antananarywy (Madagaskar)

Stud­nia w Naningorana:

6 studni kopanych na przedmieściach Antananarywy (Madagaskar)

Stud­nia w Beravina:

6 studni kopanych na przedmieściach Antananarywy (Madagaskar)

Stud­nia w Feramanga:

6 studni kopanych na przedmieściach Antananarywy (Madagaskar)

Stud­nia w Ambohijatovo:

6 studni kopanych na przedmieściach Antananarywy (Madagaskar)

Stud­nia w Anta­ne­ti­be, przed­mie­ścia stolicy: 

6 studni kopanych na przedmieściach Antananarywy (Madagaskar)