Wsparcie centrum edukacyjnego w slumsach Kampali (Uganda)

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

LICZBA PROJEKTU: 8 KOMPUTERÓW

MIEJSCE: UGANDA

NR PROJEKTU: 47/2023

Prze­ka­za­li­śmy 38 558 zł na wspar­cie orga­ni­za­cji spo­łecz­nej wspie­ra­ją­cej kształ­ce­nie mło­dzie­ży ze slum­sów Kam­pa­li. My Sure Edu­ca­tion Path­ways (MSEP) to orga­ni­za­cja spo­łecz­na, któ­ra mie­ści się w slum­sach Kam­pa­li. Zaj­mu­je się ona kształ­ce­niem mło­dzie­ży ze slum­sów oraz uchodź­ców z Suda­nu Połu­dnio­we­go, Soma­lii i Kon­go. Przez ich cięż­ką sytu­ację nie mają oni dostę­pu do odpo­wied­niej edu­ka­cji, a orga­ni­za­cja MSEP im to umoż­li­wia. Więk­szość szkół, do któ­rych uczęsz­cza­ją dzie­ci z tych rejo­nów, to szko­ły rzą­do­we  o sła­bej infra­struk­tu­rze. Nie ma tam kom­pu­te­rów, więc nie moż­na mówić o prze­ka­za­niu prak­tycz­nej wie­dzy infor­ma­tycz­nej. Zapew­nia im to orga­ni­za­cja MSEP, któ­ra ofe­ru­je mię­dzy inny­mi szko­le­nia, odpo­wia­da­ją­ce potrze­bom obec­ne­go ryn­ku z bran­ży ICT czy kur­sy wyrów­naw­cze dla osób, któ­re przed­wcze­śnie skoń­czy­ły szko­łę, pro­mu­je ona rów­nież język ugan­dyj­ski oraz inne języ­ki mię­dzy­na­ro­do­we. Ponad to ofe­ru­je mło­dym ludziom doradz­two zawo­do­we oraz przy­go­to­wu­je oso­by, któ­re porzu­ci­ły szko­łę do zda­nia pod­sta­wo­wych egza­mi­nów. Misją orga­ni­za­cji jest wzmoc­nie­nie pozy­cji mło­dzie­ży z rodzin o niskich docho­dach i rodzin uchodź­ców, wyrów­nu­jąc ich szan­se  na ryn­ku pracy.

Pro­jekt doty­czy zaku­pu 8 kom­pu­te­rów do celów szko­le­nio­wych, dru­kar­ki, kse­ro­ko­piar­ki oraz pod­sta­wo­wych mebli do nauki infor­ma­ty­ki, takich jak biur­ka czy krze­sła. Koniecz­na jest rów­nież insta­la­cja Inter­ne­tu, aby mło­dzi ludzie mogli za jego pomo­cą dosko­na­lić swo­ją edu­ka­cję. Prze­ka­za­ne środ­ki przy­czy­nią się do speł­nie­nia głów­ne­go celem pro­jek­tu, jakim jest zwięk­sze­nie szans na zatrud­nie­nie osób zmar­gi­na­li­zo­wa­nych, z mniej uprzy­wi­le­jo­wa­nych obsza­rów Kam­pa­li, poprzez zapew­nie­nie mło­dzie­ży umie­jęt­no­ści w zakre­sie ICT, czy­li bran­ży naj­le­piej pro­spe­ru­ją­cej na obec­nym rynku.

Na zdję­ciu dzie­ci nale­żą­ce do orga­ni­za­cji spo­łecz­nej MSEP:

Wsparcie centrum edukacyjnego w slumsach Kampali (Uganda)