Maszyny do szycia dla dziewcząt w Rwandzie

MASZYNY DO SZYCIA

LICZBA PROJEKTU: 120 MASZYN

MIEJSCE: RWANDA

NR PROJEKTU: 48/2023

Prze­ka­za­li­śmy 18 tysię­cy euro na zakup maszyn do szy­cia w celu wspar­cia 4 ośrod­ków dla 120 mło­dych dziew­cząt i nasto­let­nich matek w Rwan­dzie. Celem pro­jek­tu jest wzmoc­nie­nie sytu­acji 120 mło­dych dziew­cząt i nasto­let­nich matek, któ­re są ofia­ra­mi HIV/AIDS, zebra­nych w czte­rech sto­wa­rzy­sze­niach w wiej­skich rejo­nach Rwan­dy. Sto­wa­rzy­sze­nia te zapew­nią im zdo­by­cie odpo­wied­nich umie­jęt­no­ści w celu zdo­by­cia w przy­szło­ści opła­cal­ne­go zawo­du oraz prze­ka­za­nie im odpo­wied­nie­go wspar­cia i zasobów.

Utwo­rzo­ne zosta­ną cen­tra szko­le­nio­we, w któ­rych prze­ka­za­ne zosta­ną im umie­jęt­no­ści w zakre­sie kra­wiec­twa pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych nauczy­cie­li. Oczy­wi­ście ma to na celu umoż­li­wie­nie im w przy­szło­ści zna­le­zie­nia dobrej pra­cy, któ­ra zapew­ni im satys­fak­cjo­nu­ją­cy dochód. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom wszyst­kie czte­ry sto­wa­rzy­sze­nia otrzy­ma­ją po 30 maszyn do szy­cia. Każ­da uczest­nicz­ka kur­su kra­wiec­kie­go będzie mia­ła moż­li­wość nauki na wła­snej maszy­nie. Umie­jęt­no­ści zdo­by­te w sto­wa­rzy­sze­niu popra­wią sytu­acje życio­we kobiet, zapew­nia­jąc im pra­cę w wyuczo­nym fachu, a co za tym idzie gene­ro­wa­nie dochodu. 

Maszyny do szycia dla dziewcząt w Rwandzie