Budowa studni w Antsohikiely i Croisement Malakialina (Madagaskar)

DWIE STUDNIE

LICZBA PROJEKTU: 18 000 ZŁ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 49/2020

Prze­ka­za­li­śmy 18 000 zł na budo­wę dwóch stud­ni kopa­nych w regio­nie Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze. Region ten jest wyjąt­ko­wo ubo­gi, jak na Mada­ga­skar i wystę­pu­je ogrom­ny pro­blem z dostę­pem do czy­stej wody. Nie­mal 100 pro­cent miesz­kań­ców cier­pi na cho­ro­by paso­żyt­ni­cze, wyni­ka­ją­ce z picia brud­nej wody.

 

Budowa studni w Antsohikiely i Croisement Malakialina (Madagaskar)

Uję­cie wody pit­nej, w któ­rej jed­no­cze­śnie odby­wa się pra­nie oraz poje­nie zwie­rząt hodow­la­nych. Region Mampikony.

 

Budowa studni w Antsohikiely i Croisement Malakialina (Madagaskar)
Budo­wa stud­ni kopa­nej na Madagaskarze.