Przychodnia lekarska w Kinszasie (DR Konga)

BUDOWA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 123 000 PLN

MIEJSCE: KINSZASA, DR KONGA

NR PROJEKTU: 49/2021

Prze­ka­za­li­śmy 123 tysią­ce zło­tych na otwar­cie przy­chod­ni medycz­nej, któ­ra będzie słu­ży­ła całej gmi­nie Kim­ban­se­ke w sto­li­cy Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ki Kon­ga, Kin­sza­sy. W całej dziel­ni­cy Ngam­pa­ni (część gmi­ny Kim­ban­se­ke) miesz­ka 25 tysię­cy osób i nie ma przy­chod­ni. Naj­bliż­sze są odda­lo­ne o wie­le kilo­me­trów od dziel­ni­cy. W Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ce Kon­ga nie ma spo­łecz­nej służ­by zdro­wia. W prak­ty­ce lecze­nie odby­wa się tak, że pacjent pła­ci za usłu­gi lekar­skie i za leki. Przy­chod­nia będzie sta­no­wić bazę lekar­ską, z któ­rej sko­rzy­sta­ją wykwa­li­fi­ko­wa­ni leka­rze, któ­rzy w przy­chod­ni będą przyj­mo­wać pacjentów.

Przy­chod­nia będzie w sta­nie przy­jąć nawet do 50 osób dzien­nie. Ini­cja­ty­wa budo­wy i uru­cho­mie­nia przy­chod­ni lekar­skiej będzie prze­bie­ga­ła eta­po­wo. W pierw­szym eta­pie nie­zbęd­ny jest zakup grun­tu. Kolej­nym eta­pem jest budo­wa budyn­ku przy­chod­ni. W pla­nie prze­wi­du­je­my 6 pokoi z łóż­ka­mi dla pacjen­tów, 1 pokój pod gabi­net leka­rza i 1 pokój jako pomiesz­cze­nie do badań i kon­sul­ta­cji. Cał­ko­wi­ty metraż pomiesz­czeń to 100 metrów kwa­dra­to­wych. W przy­chod­ni będzie oddział inter­ni­stycz­ny, chi­rur­gicz­ny, gine­ko­lo­gicz­ny i położ­ni­czy. Po wybu­do­wa­niu budyn­ku przy­chod­ni wszyst­kie pomiesz­cze­nia zosta­ną wypo­sa­żo­ne w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt.

Lecze­nie w DR Kon­ga pole­ga na opła­ce­niu usług lekar­skich. Lekarz jest zobo­wią­za­ny wyna­jąć pomiesz­cze­nia do przyj­mo­wa­nia pacjentów.

Według rapor­tu Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych Demo­kra­tycz­na Repu­bli­ka Kon­ga nale­ży do czo­łów­ki kra­jów świa­ta z naj­gor­szą sytu­acją zdro­wot­ną obywateli.

W 2020 r. odno­to­wa­no w kra­ju kil­ka epi­de­mii: ebo­la, covid-19, cho­le­ra, mala­ria oraz odra. Potrze­by huma­ni­tar­ne tego kra­ju nale­żą do naj­wyż­szych na świe­cie. Roz­prze­strze­nia­nie się pan­de­mii jest spo­wo­do­wa­ne bra­kiem dostę­pu do wody, warun­ków sani­tar­nych i szcze­pień. Kon­flik­ty, skraj­ne ubó­stwo, nie­do­ży­wie­nie i brak służ­by zdro­wia spra­wia­ją, że każ­da pomoc medycz­na jest na wagę ludz­kie­go życia.

Przychodnia lekarska w Kinszasie w (DR Konga)
Przychodnia lekarska w Kinszasie w (DR Konga)
Przychodnia lekarska w Kinszasie w (DR Konga)