Budowa oddziału położniczego w Pathole Caki (DR Konga)

BUDOWA PORODÓWKI

LICZBA PROJEKTU: 1 ODDZIAŁ

MIEJSCE: DR KONGA

NR PROJEKTU: 49/2023

Prze­ka­za­li­śmy 136 800 zł na budo­wę odzia­łu położ­nicz­ne­go w Patho­le Caki (Demo­kra­tycz­na Repu­bli­ka Kon­ga). Patho­le Caki to wiej­ski i pagór­ko­wa­ty obszar gra­ni­czą­cy z pię­cio­ma inny­mi sąsied­ni­mi wio­ska­mi wiej­ski­mi: Uci­bo, Upa­nu, Pun­di­ga, Dja­gi i Paicing. Od stycz­nia 2018 r. Cen­trum Zdro­wia Patho­le Caki sta­ło się refe­ren­cyj­nym ośrod­kiem zdro­wia dla tych sze­ściu wio­sek. Inny­mi sło­wy, wszyst­kie te wio­ski wraz z Patho­le Caki  two­rzą „Sani­ta­ry Health Area of Patho­le Caki Health Cen­tre”. Ośro­dek zdro­wia, któ­ry skła­da się tyl­ko z jed­ne­go blo­ku, ofe­ru­je aż trzy usłu­gi takie jak: położ­nic­two, przy­chod­nia i hospi­ta­li­za­cja. Jeden budy­nek nie pomie­ścić aż tylu pacjen­tów, któ­rych licz­ba wciąż wzra­sta. Ist­nie­ją­cy blok nie jest w sta­nie świad­czyć zarów­no usług zwią­za­nych z hospi­ta­li­za­cją i położnictwem.

Ośro­dek zdro­wia nie zapew­nia kobie­tom odpo­wied­nich warun­ków przed i po poro­dzie. Rośnie nie tyl­ko licz­ba poro­dów, ale i zgo­nów nie­mow­ląt. Nie­zbęd­na jest zatem budo­wa osob­ne­go oddzia­łu położ­ni­cze­go. Powsta­nie tego oddzia­łu nie tyl­ko popra­wi opie­kę zdro­wot­ną nad kobie­ta­mi w cią­ży i dzieć­mi, ale spra­wi rów­nież, że ist­nie­ją­cy już budy­nek będzie bar­dziej dostęp­ny dla innych usług ‑takich jak ambu­la­to­rium i izba przy­jęć. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom powsta­nie ośro­dek położ­ni­czy z wszel­ki­mi nie­zbęd­ny­mi pomiesz­cze­nia­mi, taki­mi jak: sale poro­do­we przy­sto­so­wa­ne do poro­dów natu­ral­nych lub sale spe­cjal­nie prze­zna­czo­ne do cesar­skie­go cię­cia, pocze­kal­nia przed i po poro­dzie oraz miej­sca przy­go­to­wa­nia do porodu. 

Budowa oddziału położniczego w Pathole Caki (DR Konga)