Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)

GABINET DLA DZIECI ULICY

LICZBA PROJEKTU: 300 DZIECI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 50/2020

Prze­ka­za­li­śmy 3412 euro na powsta­nie gabi­ne­tu medycz­ne­go dla dzie­ci uli­cy w Anta­na­na­ry­wie. Cen­trum dla 300 dzie­ci uli­cy w sto­li­cy Mada­ga­ska­ru przede wszyst­kim chro­ni przed świa­tem prze­stęp­czym. Daje też pod­sta­wo­we wykształ­ce­nie, ucząc kon­kret­ne­go zawo­du. Nauka zawo­du (sto­larz, garn­carz, kucharz, spa­wacz) i pra­ca dla wycho­wan­ków mają dzia­ła­nia tera­peu­tycz­ne, są szan­są na odzy­ska­nie sza­cun­ku do samych sie­bie po życiu na ulicy.

Więk­szość dzie­ci ma ogrom­ne szan­se na wyj­ście z życia na uli­cy. Mają nie­sa­mo­wi­te pra­gnie­nie, żeby ktoś się nimi zajął, pomógł im, żeby w ogó­le ktoś się nimi zain­te­re­so­wał. Pra­cow­ni­cy cen­trum, choć to za każ­dym razem dłu­gi i żmud­ny pro­ces, odno­szą świet­ne efek­ty. Dzie­ci moż­na przy­wró­cić do nor­mal­ne­go życia.

W związ­ku z tym, że wie­le przy­by­wa­ją­cych do cen­trum dzie­ci jest pora­nio­nych lub cho­rych, a ucznio­wie warsz­ta­tów szkol­nych też się ranią, powsta­ła potrze­ba stwo­rze­nia nie­wiel­kie­go gabi­ne­tu zabie­go­we­go, w któ­rym dzie­ci mogły by uzy­skać pomoc medycz­ną. Cen­trum zna­la­zło leka­rza, któ­ry będzie nie­od­płat­nie zaopa­try­wał wycho­wan­ków. W budyn­ki znaj­du­je się pomiesz­cze­nie, któ­re zosta­nie wypo­sa­żo­ne i przy­sto­so­wa­ne na gabinet. 

Goto­wy gabinet:

Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)
Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)
Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)
Gabinet medyczny w centrum formacji zawodowej dla dzieci ulicy w Antananarywie (Madagaskar)