Przychodnia lekarska w Adjengre (Togo)

WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 35 ŁÓŻEK

MIEJSCE: ADJENGRE, TOGO

NR PROJEKTU: 50/2021

Prze­ka­za­li­śmy 44 500 euro na wypo­sa­że­nie przy­chod­ni w Togo. Stan opie­ki medycz­nej w oko­li­cy Adjen­gré jest kry­tycz­ny. Na czter­dzie­ści pięć wio­sek tyl­ko osiem ma ośro­dek zdro­wia. Na 63 918 miesz­kań­ców nie ma ani jed­ne­go leka­rza; i jest tyl­ko jeden asy­stent medycz­ny. Lokal­ni che­fo­wie wsi dawa­li świa­dec­twa o dra­ma­tycz­nych sytu­acjach, jakich doświad­cza­ją dzie­ci i kobie­ty pra­cu­ją­ce na tym tere­nie. Według sta­ty­styk kra­jo­wych, pra­wie poło­wa (47%) zgo­nów dzie­ci poni­żej 5. roku życia jest spo­wo­do­wa­na mala­rią, bie­gun­ką i zapa­le­niem płuc. Wskaź­nik śmier­tel­no­ści nie­mow­ląt waha się od 10% do 12% w regio­nie Adjen­gré, gdzie śred­ni dzien­ny dochód miesz­kań­ca to 0,76 euro dziennie.

Cen­trum medycz­ne w Adjen­gré, wybu­do­wa­ne przez wło­ski Epi­sko­pat, jest pro­wa­dzo­ne przez asy­sten­ta medycz­ne­go; może hospi­ta­li­zo­wać dzie­się­ciu pacjen­tów. Posia­da oddział położ­ni­czy, pro­ste labo­ra­to­rium i apte­kę. Przy­chod­nia­mi pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej zarzą­dza­ją pielęgniarki.Za prze­ka­za­ne środ­ki zosta­nie zaku­pio­ne potrzeb­ne wypo­sa­że­nie: 35 łóżek szpi­tal­nych, 2łóżka poro­do­we, 4 łóż­ka gine­ko­lo­gicz­ne, sono­skop, nosze, kon­cen­tra­tor tle­nu, ste­ry­li­za­to­ri inny sprzęt.

Przychodnia lekarska w Adjengre (Togo)