Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)

ZAPRZĘG DLA FERMY

LICZBA PROJEKTU: 2 ZEBU

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 51/2020

Prze­ka­za­li­śmy 1100 euro na zakup wozu zaprzę­go­we­go oraz dwóch zebu dla fer­my edu­ka­cyj­nej w Ani­vo­ra­no. Ta fer­ma od kil­ku lat słu­ży lokal­nej mło­dzie­ży w nauce rol­nic­twa, sadow­nic­twa i ręcz­ne­go kopa­nia stud­ni. Wcze­śniej ufun­do­wa­li­śmy dla tej fer­my dwie stud­nie, trak­tor oraz budo­wę domu.

Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)

Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)

Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)

Zaprzęg dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)