Kuchnia i stołówka przy szkole w Kirrudu (Uganda)

PRZYSZKOLNA KUCHNIA

LICZBA PROJEKTU: 230 DZIECI

MIEJSCE: KIRRUDU, UGANDA

NR PROJEKTU: 51/2021

Prze­ka­za­li­śmy 100 000 zł na budo­wę kuch­ni oraz sto­łów­ki przy szko­le w Kir­ru­du. Wcze­śniej włą­czy­li­śmy się w finan­so­wa­nie budo­wy tej szko­ły, któ­ra aktu­al­nie posia­da 5 klas. Łącz­nie w szko­le i przed­szko­lu uczy się 230 dzie­ci. Na miej­scu wobec palą­ce­go pro­ble­mu nie­do­ży­wie­nia dzie­ci w regio­nie pro­wa­dzo­na jest akcja codzien­ne­go doży­wia­nia (2 posił­ki). Obec­nie posił­ki przy­go­to­wy­wa­ne są w nie­od­po­wied­nich warun­kach — w szo­pie, bez pod­ło­gi, bez maga­zy­nu, na pro­wi­zo­rycz­nym pale­ni­sku (obra­zu­je to zdję­cie archi­wal­ne). Dzie­ci jedzą na tra­wie lub beto­no­wej pod­ło­dze. Sto­łów­ka popra­wi warun­ki spo­ży­wa­nia posił­ków, a jed­no­cze­śnie będzie budyn­kiem słu­żą­cym w innych celach, a chro­nią­cym przed desz­czem czy słońcem.

Stan budo­wy sto­łów­ki na wrze­sień 2022:

Kuchnia i stołówka przy szkole w Kirrudu (Uganda)
Kuchnia i stołówka przy szkole w Kirrudu (Uganda)
Kuchnia i stołówka przy szkole w Kirrudu (Uganda)
Kuchnia i stołówka przy szkole w Kirrudu (Uganda)