Wsparcie przychodni zdrowia w Ayos (Kamerun)

WSPARCIE LABORATORIUM

LICZBA PROJEKTU: 300 DZIECI

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 51/2022

Prze­ka­za­li­śmy 23 500 zł na pomoc w zaku­pie testów i pro­duk­tów do robie­nia badań w labo­ra­to­rium oraz o pomoc w odno­wie­niu przy­chod­ni zdro­wia w Ayos. W 2012 roku powsta­ła miej­sco­wa przy­chod­nia zdro­wia, któ­ra pra­cu­je bez prze­rwy, dzień i noc. W  przy­chod­ni jest tak­że poro­dów­ka, gdzie w 2021 roku uro­dzi­ło się ponad 300 dzieci.

Cho­rzy przy­cho­dzą z róż­ny­mi cho­ro­ba­mi, by się leczyć, ale przede wszyst­kim z mala­rią, durem brzusz­nym, roba­ka­mi, ane­mią, a tak­że cho­rzy na AIDS. Jest wiel­ki pro­blem z cho­ro­bą AIDS, zna­my całe rodzi­ny, któ­re są zara­żo­ne tą cho­ro­bą: rodzi­ce i ich dzie­ci. Od dwóch lat przy­chod­nia ma pozwo­le­nie na lecze­nie tych cho­rych. Regu­lar­nie pobie­ra im krew i robi nie­któ­re bada­nia, a nie­któ­re wysy­ła do sto­li­cy. Pro­wa­dzi roz­daw­nic­two leków, wita­min oraz mle­ka i odży­wek dla dzieci.

W ośrod­ku ścia­ny gabi­ne­tów i sale dla cho­rych były znisz­czo­ne i brud­ne. Potrze­ba było odno­wić ścia­ny wewnątrz jak i na zewnątrz. 

Wsparcie przychodni zdrowia w Ayos (Kamerun)