Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

SONDY DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 3 SONDY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 52/2020

Prze­ka­za­li­śmy 11 000 euro na zakup son­dy do fibe­ro­sko­pu oraz dwóch sond do moni­to­rin­gu TOKO dla szpi­ta­la w Ant­si­ra­be na Mada­ga­ska­rze. Fibe­ro­skop słu­ży do prze­pro­wa­dza­nia badań gór­ne­go odcin­ka ukła­du pokar­mo­we­go. Brak son­dy spra­wiał, że pacjen­ci musie­li jechać na bada­nia oko­ło 200 km do sto­li­cy kraju.

Moni­to­ring TOKO słu­ży do bada­nia tęt­na dziec­ka w okre­sie pre­na­tal­nym i popo­ro­do­wym. W szpi­ta­lu prze­pro­wa­dza­ne jest ponad 1200 poro­dów rocz­nie. Dotych­cza­so­wy sprzęt jest w uży­ciu od 2009 r. i był moc­no wyeksploatowany.

Zaku­pio­ne son­dy dla szpitala:

Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Sondy dla szpitala w Antsirabe (Madagaskar)