Rozbudowa gimnazjum w Mbaikoro (Czad)

ROZBUDOWA GIMNAZJUM

LICZBA PROJEKTU: 130 UCZNIÓW

MIEJSCE: MBAIKORO, CZAD

NR PROJEKTU: 52/2021

Prze­ka­za­li­śmy 172 000 zł na roz­bu­do­wę gim­na­zjum w Mba­iko­ro. Wcze­śniej włą­cza­li­śmy się w finan­so­wa­nie tego gim­na­zjum. Budyn­ki kry­te strze­chą zastą­pio­no budo­wą trwa­łych han­ga­rów kry­tych bla­chą fali­stą. Nie­ste­ty wsku­tek nagłe­go wzro­stu cen mate­ria­łów budow­la­nych w wyni­ku pan­de­mii COVID-19 uda­ło się zbu­do­wać trzy z czte­rech han­ga­rów. Aktu­al­ny pro­jekt prze­wi­du­je budo­wę czwar­te­go han­ga­ru, biblio­te­ki oraz pomiesz­czeń biurowych.

Mba­iko­ro, poło­żo­ne na połu­dniu Cza­du, to obszar rol­ni­czy. Lud­ność utrzy­mu­je się z upra­wy sor­ga, peni­sy­le­ru, baweł­ny, seza­mu i trzci­ny cukro­wej. Zie­mię upra­wia się przy pomo­cy moty­ki. Zbio­ry są uza­leż­nio­ne od opa­dów desz­czu. Owo­ce cięż­kiej pra­cy na roli są nisz­czo­ne przez pusz­czo­ne luzem sta­da byków. 

Rozbudowa gimnazjum w Mbaikoro (Czad)