Magazyny rolne w Anivorano (Madagaskar)

MAGAZYNY DLA FERMY

LICZBA PROJEKTU: 29 468 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 52/2022

Prze­ka­za­li­śmy 29 468 euro na budo­wę maga­zy­nów rolniczych.

W miej­sco­wo­ści o nazwie Ani­vo­ra­no od kil­ku lat dzia­ła nie­wiel­ka fer­ma, któ­rej głów­nym zada­niem jest edu­ka­cja lokal­nej mło­dzie­ży w dzie­dzi­nie rol­nic­twa, sadow­nic­twa i ręcz­ne­go kopa­nia stud­ni. Dzię­ki pomo­cy Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki został już zbu­do­wa­ny dom, zaku­pio­no też cią­gnik i wóz z zebu. Fer­ma roz­wi­ja się i przyj­mu­je coraz wię­cej młodzieży.

Wraz ze zwięk­sza­ją­cą się licz­bą upra­wia­nych hek­ta­rów zie­mi, dzię­ki otrzy­ma­nym urzą­dze­niom, powsta­ła potrze­ba wybu­do­wa­nia maga­zy­nów rol­nych słu­żą­cych do: susze­nia otrzy­ma­nych plo­nów, segre­ga­cji, pako­wa­nia w wor­ki, prze­cho­wy­wa­nia plo­nów oraz maga­zy­no­wa­nia narzę­dzi i urzą­dzeń a tak­że gara­żo­wa­nia cią­gni­ka. Pomo­że to na wydaj­niej­szą pra­cę oraz pozwo­li na więk­szą ochro­nę maszyn, narzę­dzi i urzą­dzeń, ogól­nie zwięk­sza­jąc stan­dar­dy fermy.

Maga­zy­ny na fermie:

Magazyny rolne w Anivorano (Madagaskar)
Magazyny rolne w Anivorano (Madagaskar)
Magazyny rolne w Anivorano (Madagaskar)