Magazyny rolne w Anivorano (Madagaskar)

MAGAZYNY DLA FERMY

LICZBA PROJEKTU: 29 468 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 52/2022

Od kil­ku lat fun­da­cja współ­fi­nan­su­je fer­mę edu­ka­cyj­ną dla mło­dzie­ży, któ­ra daje oka­zję do nauki zawo­du: rol­nic­twa, sadow­nic­twa oraz ręcz­ne­go kopa­nia stud­ni. Fer­ma sta­le się roz­ra­sta. Aktu­al­nie potrze­ba było wypo­sa­że­nia domu miesz­kal­ne­go dla mło­dzie­ży: sto­łów, krze­seł, półek, łóżek pię­tro­wych a tak­że garn­ków oraz naczyń. 

Magazyny rolne w Anivorano (Madagaskar)