Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)

DACH DLA DOMU KOBIET

LICZBA PROJEKTU: 10 418 EURO

MIEJSCE: SENEGAL

NR PROJEKTU: 53/2020

Prze­ka­za­li­śmy 10 418 euro na remont dachu dla domu kobiet w wio­sce Pan­die­nou-Lehar w Sene­ga­lu. W 2017 r. wichu­ra zerwa­ła dach, a jego czę­ści roz­nio­sła na odle­głość 70 metrów. Od tego cza­su wobec bra­ku fun­du­szy dom pozo­sta­wał nie­wy­re­mon­to­wa­ny i nie­czyn­ny. A wcze­śniej słu­żył on miej­sco­wym dziew­czę­tom i kobie­tom do spo­tkań edu­ka­cyj­nych oraz w celach zarob­ko­wych. Kobie­ty wytwa­rza­ły w nim m.in. mydło na sprze­daż. Uczy­ły się też szy­cia, haftu, far­bo­wa­nia mate­ria­łów, goto­wa­nia i innych umie­jęt­no­ści. Da wie­lu mło­dych kobiet było to miej­sce, w któ­rym przy­go­to­wy­wa­ły się do życia rodzinnego.

Zdję­cia przed­sta­wia­ją dach przed remontem:

Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)

Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)

Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)

Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)

Dach dla domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)